Miljøhensyn

Natur

Et væsentligt formål med ASC-mærket er at sikre hensynet til miljøet. Derfor er der en række strenge krav til vand- og energiforbrug på de ASC-certificerede dambrug. Du kan se et udpluk af kravene herunder.

 

Klimaændringer er måske den største miljømæssige udfordring for vores globale økosystem. Derfor er der særlig opmærksomhed på energiforbruget til fødevareproduktionen. Der er i den forbindelse flere forhold, som ASC-mærkningen ønsker at fremme:

 

1. At undgå ændringer af hav- eller landmiljø omkring dambrugene

Standarderne lægger meget stor vægt på bevarelse af biodiversiteten i økosystemer, levesteder og arter. Dambrugets placering kan påvirke de omkringliggende økosystemer. Når en certificeringsproces er i gang, vurderes dambrugets placering derfor i forhold til beskyttede områder, levesteder for truede arter og naturlige vådområder. På den måde bidrager ASC-standarderne til en ordentlig planlægning, placering og drift af dambrug.

 

2. God vandkvalitet

Med henblik på at sikre gode iltforhold i vandløbene er standarderne omfattet af en minimumsgrænse for iltmætningen i afløbsvandet fra dambrugene. Her anvendes fosfor  som en indikator for, hvor god en dambruger er til at minimere udledningen af næringsstoffer pr. ton produceret fisk. Fosforbelastningen kan blandt andet minimeres ved bedre fodringsstrategi, forbedret foderudnyttelse, anvendelse af foder med minimalt fosforindhold og høj fordøjelighed samt anvendelse af mekanisk og biologisk rensning af opdrætsvandet.

 

3. Minimering af negativ effekt på vandressourcer

Grundvand udgør en værdifuld ressource, som det i høj grad også er i dambrugerens interesse at værne om. Ønsket med ASC-certificeringen er at minimere påvirkninger af vandmængde og kvalitet i forbindelse med etablering og drift af ferskvandsdambrug. Derfor stilles der krav om frisk vandforsyning til både overflade- og grundvand. For at sikre tilstrækkelig frivand i vandløb til opretholdelse af flora og fauna kræves desuden, at mindst halvdelen af åens vandføring skal løbe frit forbi dambruget. 

 

4. Håndtering af affald

Ansvarlig håndtering af affaldsprodukter fra damme og rensningsenheder er et afgørende element i ansvarlig dambrugsdrift. Derfor stiller ASC krav til dambrugenes affaldshåndetering: Der skal udarbejdes et oversigtskort over flow af vand og affald, en plan for slamhåndtering, en driftsjournal over slamhåndteringen, og der må ikke være udslip af slam og andre biologiske stoffer til det omkringliggende område.

 

Læs mere om standarderne i den samlede rapport for standarder inden for laksefisk her (pdf).