Ål, skaldyr, tang mm

Sukkertang

Muslinger og tang

Produktion af muslinger og andre skaldyr i vandsøjlen på langliner eller  smartfarmsystemer skal have en tilladelse fra NaturErhvervstyrelsen. Tilladelsen er normalt 10 årig, og vil indehodle krav om positioner, afmærkning, evt. sikkerhedsstillelse og egenkontrol.

Ligeledes er det NaturErhvervstyrelsen, der giver tilladelse til opdræt af muslinger på bunden ved udlægning eller omplantning af juvenile muslinger.

 

Produktion af tang skal have en produktionstilladelse af Kystinspektoratet.

 

For alle anlæg skal Farvandsvæsenet give tilladelse til afmærkning, position og type samt søkortsafmærkning.

 

Ål

Ålebrug er fuldt recirkulerede anlæg med udledning til renseanlæg eller på anden til recipient. Sådanne anlæg skal ikke miljøgodkendes. Såfremt der udledes til recipient skal der foreligge en udledningstilladelse. Derudover skal anlægget have en vandindvindingstilladelse såfremt der sker indvinding af grundvand.