Medicin i akvakulturerhvervet

Indenfor al husdurproduktion anvendes der medicin og desinfektionsmidler i forbindelse med produktionen. Dette gælder også indenfor opdræt af fisk og skaldyr. Medicin anvendes i forbindelse med eksempelvis bedøvelse, vaccination, forebyggelse af svampeangreb på æg og behandling af bakterielle sygdomsudbrud hos fisk. Vanddesinfektionsmidler (også kaldet hjælpestoffer) anvendes i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af parasitter, bakterier, svampe og virus. Uanset om der anvendes mediciner eller desinfektionsmidler skal brugen af disse  på de enkelte opdrætsanlæg godkendes af de danske miljømyndigheder. Der indarbejdes således i de enkelte akvakulturbrugs miljøgodkendelser hvilke stoffer, der må anvendes og hvor meget, der i hvert enkelt behandlingsforløb, må udledes til miljøet. Disse tilladelser udarbejdes så det sikres at der ingen negative miljøeffekter er.

Anvendelsen af medicin kan kun ske efter dyrlæge-diagnose og efterfølgende receptudstedelse. I forbindelse med medicin-anvendelsen pålægges de behandlede dyr altid en tilbageholdelsestid. Dvs. et  mindste tidsrum fra behandlingen er tilendebragt og indtil fiskene kan slagtes. Dette sikrer, at der til den endelige forbruger, aldrig markedsføres fiskeprodukter, der indeholder rester af mediciner, ud over de af EU fastsatte grænseværdier.  

Dansk Akvakultur har en strategi om at nedbringe forbruget af antibiotika. Primært for at undgå potentielle resistensproblemer. Heldigvis findes der for nuværende ikke udbredte bakterielle zoonoser hos danske opdrætsfisk. Dette har helt afgørende betydning for at sikre optimal fødevaresikkerhed. Læs mere om brugen af antibiotika: Tryk her