Rapporter

 • Delprojekt ”Afsætningsfremme – Dansk Akvakultur 2012 - 2014 (økologi)”

  Projektet har muliggjort en fortsat informering af forbrugerene om danske økologiske fisk og skaldyr og produkter deraf – i forlængelse af det arbejde, som blev påbegyndt i projekt ØKOFISK-info (2009 – 2013).

  Projektet har dermed været afgørende for at sikre det fortsatte arbejde med at opbygge information og viden om danske økologiske fisk og skaldyr og produkter deraf hos såvel danske som udenlandske forbrugere.

  Særligt har projektet medvirket til at sikre den videre opbygning af viden og muligheder for brug af økologiske fisk og skaldyr i de danske storkøkkener, der ønsker at arbejde mod at erhverve sig det økologiske spisemærke på et særligt højt niveau.

  Download som pdf
 • Projekt: Videreudvikling af dansk økologisk akvakultur (ØKO-AKVA-1)

  Projektet har sikret, at alle danske økologiske dambrug og havbrug, som var godkendt til økologisk produktion efter det danske regelsæt for økologisk akvakultur fik assistance til at få deres respektive økologi-rapporter tilrettet efter den nye EU forordning (EU, 2009), der trådte i kraft d. 1. juli 2010. Hensigten var, at denne barriere ikke skulle medføre frafald af de allerede omlagte danske økologiske anlæg – og dette ønske er blevet opfyldt.

  Projektet har desuden sikret udarbejdelse af skabeloner for udarbejdelse af al det nødvendige dokumentationsmateriale mv. (Økologisk egenkontrolprogram, Plan for bæredygtig forvaltning, Virksomhedsbeskrivelse + øvrige nødvendige materialer) for dambrug, havbrug, linemuslingeanlæg og tanganlæg i Danmark. Disse skabeloner vil kunne anvendes af kommende økologiske akvakulturbrugere, der måtte ønske at igangsætte omlægning af deres anlæg til økologisk produktion.

  Endelig har projektet frembragt et længe ønsket overblik over status på udviklingen af produktion af økologiske fisk og skaldyr i udlandet.

  Projektet har dermed medvirket til at videreudvikle den eksisterende praktiske og vidensmæssige platform for udvikling af den danske økologiske akvakulturproduktion – herunder også for nye relevante såkaldte ”andre arter”.

  Download som pdf
 • Projektrapport: Udvikling af dansk økologisk yngelopdræt (ØKO-yngel)

  Projektet har understøttet etablering, omlægning, drift og optimering af
  sygdomsforebyggelse af de første danske fiskeopdrætsanlæg med produktion af økologisk øjenæg og fiskeyngel.

  Dette er sket med henblik på at være på forkant med implementering af bestemmelsen herom i EU forordning for økologisk akvakultur
  (EC no. 710/2009, artikel 25e) og herved at sikre produktion af økologisk yngel
  til økologisk fiskeproduktion i Danmark og/eller eksport med henblik på
  videreproduktion i udlandet.

  I løbet af projektet er to avlsdambrug omlagt til økologisk produktion af øjenæg og yngel af regnbueørred og bækørred. Ved projektets afslutning er Danmark EU’s største producent af økologiske øjenæg og yngel af de to ørredarter, med mulighed for eksport af disse produkter.

  Download som pdf
 • Fiskesygdomskurser

  Projektets mål var at etablere og afholde kurser for akvakulturbrugere om henholdsvis hjælpestoffer og
  medicinhåndtering. Dette blev gennemført og projektet har dermed medført, at der nu foreligger et opdateret kursustilbud, som også i de kommende år kan anvendes til at undervise akvakulturbrugerne om seneste nye viden på medicin og hjælpestofområdet. 

  Download som pdf
 • Udbredelse af information om økologisk fiskeopdræt i Danmark og aktuelle produkter herfra (ØKOFISK info)

  Projektets formål var primært, via en generisk informationskampagne, at fremme kendskabet til økologisk fiskeopdræt i Danmark og aktuelle relevante produkter herfra, blandt en række forskellige udvalgte relevante forbrugergrupper i ind- og udland.

  Download som pdf
 • Afsætningsfremme: ASC

  Projektet har muliggjort en fortsat profilering og synliggørelse af ASC certificerede fisk fra danske dambrug.

  Projektet understøtter tidligere tiltag for at fremme det nye ASC mærke for ørreder fra dambrug. Det primære formål er at kommunikere det nye mærke og at skabe troværdighed for leverancer

  Download som pdf
 • Platform for optimering af avlsfremgange i dansk akvakultur

  Der er etableret et netværk for vidensbaseret avlsarbejde i dansk akvakultur. Netværket udgøres af Dansk Akvakultur, MBG Aarhus Universitet samt to virksomheder.

  Der er udarbejdet typeavlsplaner for havbrug, etableret basepopulation, optimeret avlsplaner og opbygget en database

  Download som pdf
 • Rådgivning og formidling inden for akvakultursektoren (2012)

  Der er gennemført en erhvervsrettet rådgivning og informationsformidling rettet mod danske akvakulturbrugere.

  Download som pdf
 • ASC Pilot certificering af dambrug og havbrug

  Faglig rapport 2014-4

   

  Bilag 1-9 hent

  Bilag 10. ASC Ørredmanualen på dansk hent

  Download som pdf
 • Integreret blåmusling og havbrugsproduktion og anvendelsesmuligheder

  Faglig rapport 2013-5 

  Download som pdf