Dansk Akvakultur har klaget over tilladelse til fiskeri af laks

Dansk Akvakultur har fremsendt klage vedr. Fiskeristyrelsens tilladelse til fiskeri og hjemtagning af laks i Skern Å vandsystem. Laksen er både en habitatart samt en vandramme-indikatorart, der ikke har opnået gunstig bevaringsstatus.

Dansk Akvakultur har fremsendt klagen, da det er i vores medlemmers interesse at sikre god økologisk tilstand og gunstig bevaringsstatus for laks i forhold til habitat- og vandrammedirektivets krav, samt at sikre at reglerne iagttages ens uafhængig af sag og ansøger. 

Vores klage går på, at tilladelsen er behæftet med væsentlige fejl og mangler samt afviger i forhold til klagenævnets andre afgørelser. 

Dansk Akvakulturs klage hent

Fiskeristyrelsens afgørelse hent

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...