Dansk Akvakultur: Havbrugene har fulgt alle procedurer og ansøgt rettidigt om miljøgodkendelser i 2014

Da regulering af havbrugenes miljøgodkendelser overgik fra Fiskeriloven til Miljøbeskyttelsesloven skulle alle 19 danske havbrug ansøge om fornyelse af den eksisterende miljøgodkendelse senest den 15. marts 2014. Alle eksisterende havbrug fremsendte derfor fyldestgørende ansøgninger om miljøgodkendelse indenfor fristen. Havbrugenes placering fremgår klart af alle ansøgninger i 2014. Der er tale om fortsættelse af eksisterende virksomhed på samme placering og med samme produktion igennem mange år. På trods af, at ansøgningerne er indsendt rettidigt i 2014 er der er flere havbrug, som endnu ikke har fået fornyet og færdigbehandlet deres miljøgodkendelse.

Ansvaret for placeringstilladelserne blev ligeledes flyttet fra Fiskeristyrelsen til Miljøstyrelsen. Det havde været hjælpsomt, hvis myndighederne på daværende tidspunkt havde vejledt om, at de gældende placeringstilladelser, som Fiskeristyrelsen havde udstedt til havbrugene, skulle ansøges fornyet hos anden myndighed i forbindelse med overdragelse af myndighedsansvaret.

Havbrugenes placeringer er også anerkendt hos andre myndigheder. Det fremgår af f.eks. Søfartstyrelsens officielle søkort for indre danske farvande, og havbrugenes miljøpåvirkning er indarbejdet både i forhold til vandområdeplaner og habitatplaner hos Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. Havbrugenes placeringer og placeringstilladelser er således udpeget og tildelt i overensstemmelse med lovgivningen – og myndighedernes krav på tidspunktet for det pågældende havbrugs etablering.

Dansk Akvakultur har tidligere i et juridisk notat gjort Miljø- og Fødevareministeriet opmærksom på de administrative spørgsmål om placeringstilladelserne, og vi vil meget gerne samarbejde med Miljøstyrelsen om at få sagerne på plads.

For yderligere kommentarer, kontakt:

Brian Thomsen, Direktør: 40 76 28 70

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...