Dansk Akvakultur opfordrer til rensning af Turbinesøerne hurtigst muligt

Dansk Akvakultur opfordrer kommune, region og stat til at finde hurtig løsning for oprensning af Turbinesøerne i Vejle Å.

De seneste dage har været præget af nyheden om forurening i Vejle Å. Det skyldes, at der i Turbinesøerne i Randbøldal ligger en relativ stor mængde slam, hvorfra stoffet malakitgrøn løbende frigives. Malakitgrønt er ved indtagelse i større mængder mistænkt for at være kræftfremkaldende, og det er en medvirkende årsag til, at EU har indført en grænseværdi for malakitgrønt i fødevarer, der indføres til eller omsættes i EU.

Danske fiskeopdræt kontrolleres regelmæssigt for malakitgrønt
Historisk set har malakitgrønt været anvendt mod parasitter og svampe hos fisk i fiskeopdræt i hele verden. Danmark var et af de første lande der forbød og stoppede anvendelse af stoffet i fiskeopdræt. Dette skete allerede i starten af 1990’erne, og siden da har de danske fiskeopdræt været underlagt regelmæssig myndighedskontrol for at sikre at anvendelsesforbuddet og de opsatte grænseværdier overholdes.

Sagen i Vejle Å
I forbindelse med en myndighedskontrol blev der i 2017 påvist malakitgrønt i dambrugsfisk stammende fra et fiskeopdræt ved Vejle Å. Der blev igangsat en større udredning af årsag og omfang, og det kunne i den forbindelse konstateres, at fisk i flere dambrug var forurenet med malakitgrønt, og at der på enkelte anlæg blev fundet et indhold, der var større end det tilladte i EU-reglerne. Kilden blev opsporet til at være, hvad der visse steder er op til flere meter slam, som ligger i Turbinesøerne ved Randbøldal. Søerne er ikke blevet oprenset i mere end 50 år.

Fødevarestyrelsen har givet de dambrug, hvor forureningen er størst et offentligt tilsyn, der hindrer direkte salg til konsum og i øvrigt i stor grad påvirker dambrugenes normale produktion og dermed økonomi i alvorlig negativ grad.

Kilden til forureningen
Det vides ikke præcis, hvorfra det fundne malakitgrønt i Turbinesøerne stammer. Slammet i søerne er dannet igennem mange år, og det indeholder desværre også andre miljøfremmede stoffer i relativt høje koncentrationer. Malakitgrønt har tidligere helt lovligt været anvendt i fiskeopdræt opstrøms turbinesøerne, men malakitgrønt kan også stamme fra anden industri eller spildvandsafløb da stoffet stadig helt lovligt kan anvendes til indfarvning af f.eks. tøj, papir, tegl m.m. og måske også stadig bruges i forbindelse med hold af fisk i akvarier og havedamme.

Vildfisk overskrider også grænseværdien
Vejle Kommune har undersøgt indholdet af malakitgrønt i vildfisk (bækørred + ål) både i Turbinesøerne og nedstrøms i Vejle Å. Resultaterne viser, at indholdet af malakitgrønt i de vilde fisk overskrider EU’s omsætningsgrænseværdi med op mod en faktor 10.

De vilde fisk i og nedenstrøms Turbinesøerne ville ikke være lovlige at omsætte og medfører at vandsystemet ikke lever op til de af Miljøstyrelsen udsendte miljøkvalitetskriterier.

Oprensning bør foretages hurtigst muligt
Det vil kræve en oprensning at fjerne forureningen. I Dansk Akvakultur mener vi, at både akvakultur-virksomheder og miljø- og naturinteressenter har en fælles interesse i, at miljøforholdene forbedres så både opdrættede fisk og vildtfangede fisk i Vejle å med sikkerhed kan overholde EU’s krav til fødevarekvalitet.

Vi vil derfor opfordre til, at kommune, region og staten hurtigst muligt finder frem til en løsning. Vi betragter det på ingen måde som en acceptabel løsning at vente til de kommende vandområdeplaner skal udformes, da det kan forsinke en oprensning i 5-10 år.

Dansk Akvakultur vil følge processen tæt, så vi får sikret en løsning hurtigst muligt.

For yderligere kommentarer, kontakt Direktør Brian Thomsen på 40762870

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...