Dansk Akvakultur overleverer plan for bekæmpelse af IHN-virus til fødevareministeren og Fødevarestyrelsen

Fiskeopdrætternes brancheforening, Dansk Akvakultur, har i dag overleveret et forslag til en plan for bekæmpelse af fiskesygdommen IHN til Fødevarestyrelsen og fødevareministeren. Planen indeholder en række konkrete initiativer.

Pressemeddelelse udsendt den 14. juni 2021, Dansk Akvakultur.

Den 18. maj 2021 blev der for første gang konstateret IHN-virus i Danmark og 6 dambrug er fundet inficeret. IHN-virus er ufarlig for mennesker, men kan få store økonomiske konsekvenser for de danske fiskeopdrættere.

Direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur, Brian Thomsen, har i dag, mandag, overleveret et forslag til en bekæmpelsesplan til Fødevarestyrelsen og fødevareministeren, hvor erhvervet opfordrer til en hurtig og effektiv bekæmpelse i samarbejde med myndighederne.

– Det er afgørende for bekæmpelsen af IHN-virus, at vi får slagtet og fjernet IHN-inficerede fisk på de berørte dambrug, hvorefter dambrugene skal tørlægges og desinficeres. Vores målsætning er, at planen igangsættes snarest muligt, så der ikke er flere kendte, inficerede dambrug med udgangen af juli 2021, fortæller Brian Thomsen.

De danske dambrugere står klar til at samarbejde med myndighederne om bekæmpelsen, men Dansk Akvakultur anmoder om, at den økonomiske udgift deles mellem erhvervet og staten. 

– De inficerede dambrug står overfor store økonomiske tab i forbindelse med slagtning, og vi har brug for at staten dækker en del af udgiften. Dambrugerne vil selv afholde udgifter til tørlægning og desinfektion, og vi tilbyder at koordinere og sørge for slagtning og destruktion. Vi vil i samråd med Fødevarestyrelsen sælge fisk, hvor det skønnes rentabelt og muligt. Dette beløb vil naturligvis blive fratrukket kompensationen. IHN-bekæmpelsen er en fælles opgave mellem erhvervet og staten, understreger Brian Thomsen.

IHN-virus findes i de fleste EU-lande, men Danmark har indtil nu været IHN-fri. Det har givet de danske fiskeopdrættere produktions- og konkurrencemæssige fordele ved eksport og samhandel.

– Vi skønner, at tab af IHN-fri status kan påføre erhvervet årlige tab på et trecifret millionbeløb. Vi mener, det er realistisk at bekæmpe IHN-virus i Danmark, men vi skal i gang nu. Vi håber, at der vil være politisk forståelse for, at den ekstraordinære situation kræver ekstraordinære og hurtige tiltag, afslutter Brian Thomsen.

For yderligere oplysninger:
Brian Thomsen, direktør, Dansk Akvakultur: Brian@danskakvakultur.dk / 4076 2870

Hovedbudskaber i Dansk Akvakulturs IHN-bekæmpelsesplan:

  • Staten anmodes om at bidrage med økonomisk kompensation for slagtning og destruktion af IHN-inficerede fisk.
  • Dansk Akvakultur vil efter drøftelse med Fødevarestyrelsen endvidere slagte og afsætte fisk, hvor det skønnes rentabelt og muligt. Beløbet vil blive fratrukket ovenstående kompensation.
  • Såfremt bekæmpelsesplanen igangsættes snarest muligt, forventes det, at der ikke er flere kendte, inficerede dambrug med udgangen af juli 2021.
  • Fødevarestyrelsen skal afsætte de nødvendige ressourcer til at få ophævet offentlige tilsyn, så snart situationen tillader det.
  • Fødevarestyrelsen opfordres til at øge kontrollen med, at gældende regler for transport af fisk overholdes.
  • Vi arbejder for en forsvarlig genåbning af lystfiskersøerne.

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...