Dansk Akvakultur overleverer plan for bekæmpelse af IHN-virus til fødevareministeren og Fødevarestyrelsen

Fiskeopdrætternes brancheforening, Dansk Akvakultur, har i dag overleveret et forslag til en plan for bekæmpelse af fiskesygdommen IHN til Fødevarestyrelsen og fødevareministeren. Planen indeholder en række konkrete initiativer.

Pressemeddelelse udsendt den 14. juni 2021, Dansk Akvakultur.

Den 18. maj 2021 blev der for første gang konstateret IHN-virus i Danmark og 6 dambrug er fundet inficeret. IHN-virus er ufarlig for mennesker, men kan få store økonomiske konsekvenser for de danske fiskeopdrættere.

Direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur, Brian Thomsen, har i dag, mandag, overleveret et forslag til en bekæmpelsesplan til Fødevarestyrelsen og fødevareministeren, hvor erhvervet opfordrer til en hurtig og effektiv bekæmpelse i samarbejde med myndighederne.

– Det er afgørende for bekæmpelsen af IHN-virus, at vi får slagtet og fjernet IHN-inficerede fisk på de berørte dambrug, hvorefter dambrugene skal tørlægges og desinficeres. Vores målsætning er, at planen igangsættes snarest muligt, så der ikke er flere kendte, inficerede dambrug med udgangen af juli 2021, fortæller Brian Thomsen.

De danske dambrugere står klar til at samarbejde med myndighederne om bekæmpelsen, men Dansk Akvakultur anmoder om, at den økonomiske udgift deles mellem erhvervet og staten. 

– De inficerede dambrug står overfor store økonomiske tab i forbindelse med slagtning, og vi har brug for at staten dækker en del af udgiften. Dambrugerne vil selv afholde udgifter til tørlægning og desinfektion, og vi tilbyder at koordinere og sørge for slagtning og destruktion. Vi vil i samråd med Fødevarestyrelsen sælge fisk, hvor det skønnes rentabelt og muligt. Dette beløb vil naturligvis blive fratrukket kompensationen. IHN-bekæmpelsen er en fælles opgave mellem erhvervet og staten, understreger Brian Thomsen.

IHN-virus findes i de fleste EU-lande, men Danmark har indtil nu været IHN-fri. Det har givet de danske fiskeopdrættere produktions- og konkurrencemæssige fordele ved eksport og samhandel.

– Vi skønner, at tab af IHN-fri status kan påføre erhvervet årlige tab på et trecifret millionbeløb. Vi mener, det er realistisk at bekæmpe IHN-virus i Danmark, men vi skal i gang nu. Vi håber, at der vil være politisk forståelse for, at den ekstraordinære situation kræver ekstraordinære og hurtige tiltag, afslutter Brian Thomsen.

For yderligere oplysninger:
Brian Thomsen, direktør, Dansk Akvakultur: Brian@danskakvakultur.dk / 4076 2870

Hovedbudskaber i Dansk Akvakulturs IHN-bekæmpelsesplan:

  • Staten anmodes om at bidrage med økonomisk kompensation for slagtning og destruktion af IHN-inficerede fisk.
  • Dansk Akvakultur vil efter drøftelse med Fødevarestyrelsen endvidere slagte og afsætte fisk, hvor det skønnes rentabelt og muligt. Beløbet vil blive fratrukket ovenstående kompensation.
  • Såfremt bekæmpelsesplanen igangsættes snarest muligt, forventes det, at der ikke er flere kendte, inficerede dambrug med udgangen af juli 2021.
  • Fødevarestyrelsen skal afsætte de nødvendige ressourcer til at få ophævet offentlige tilsyn, så snart situationen tillader det.
  • Fødevarestyrelsen opfordres til at øge kontrollen med, at gældende regler for transport af fisk overholdes.
  • Vi arbejder for en forsvarlig genåbning af lystfiskersøerne.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...