Der er miljømæssigt råderum til mere akvakultur

Den tidligere SR-regerings strategi fra 2015 for bæredygtig udvikling af akvakultur har som erklæret mål, at produktionsforøgelse i akvakulturen skal ske inden for de til enhver tid gældende miljømæssige råderum. Strategien er godkendt af EU Kommissionen. Det er derfor forkert, når Margrethe Auken og Kirstine Bille fra SF i et debatindlæg den 11. april hævder, at begrebet ikke er anerkendt. Det kommenterer direktør Brian Thomsen i Altinget den 2.maj.

Auken og Bille kobler kun havbrug til det miljømæssige råderum, men udviklingen af den landbaserede akvakultur, som SF ønsker at fremme, kræver også et miljømæssigt råderum.

Rammerne for det miljømæssige råderum sættes bl.a. af EU’s miljødirektiver og vores internationale forpligtelser, herunder HELCOMs reduktionsmål for udledning af næringsstoffer. I HELCOM har man defineret, hvor meget de samlede udledninger af næringsstoffer til de enkelte vandområder bør reduceres, for at man på sigt kan opnå god miljøtilstand. Hvert land har efterfølgende fået et loft over, hvor meget de maksimalt bør udlede til et givent havområde. Danmark har som det eneste land opfyldt reduktionsmålene for kvælstof i alle havstrategiområder, og Danmark har i Kattegat reduceret næringsstofudledningerne mere end det definerede loft over udledninger.

Det er denne merreduktion, der ligger til grund for det identificerede råderum, der bygger på opgørelser fra Aarhus Universitet. Det er også Aarhus Universitets opgørelser, som identificerer reduktionsbehovet (det manglende råderum) for vandplansområderne. Når SF anerkender reduktionsbehovet i vandplansområder, burde SF også samtidig kunne anerkende råderummet i havstrategiområderne. Samme beregning, samme universitet.

Margrete Auken og Kirstine Bille bør respektere, at Danmark har opfyldt sin kvælstofforpligtelse overfor HELCOM i en sådan grad, at der er nu plads til vækst i dansk akvakultur. Deres klage over at Kattegat endnu ikke er i ‘tilfredsstillende tilstand’ må afvises, da det kan skyldes mange årsager. 

Faktum er, at en ekstra årlig dansk udledning af 800 tons kvælstof er inden for rammerne af det definerede loft for danske udledninger, og at det ikke vil være til hinder for, at der på sigt kan opnås god miljøtilstand.

En udledning på 800 tons kvælstof fra havbrug i Kattegat skal ses i forhold til, at der i de åbne danske farvande årligt transporteres ca. 600.000 tons kvælstof, og at der årligt er en intern omsætning på ca. 377.000 tons ammonium i Kattegat. De nye havbrug med ca. 800 tons kvælstof udgør således kun ca. 0,13% af den samlede kvælstoftransport, og kun ca. 0,08% hvis den naturlige ammoniumomsætning tages med.

Det er vores forståelse, at SF anerkender behovet for vækst i akvakultur. Det er positivt, men SF skylder realistiske svar på, hvordan de vil sikre det afgørende miljømæssige råderum. Vi mener, at den tidligere SR-regering og den nuværende regering har anvist en ansvarlig og farbar model. Dansk Akvakultur vil gerne have en dialog med SF om, hvordan vi kan udvikle en mangfoldig og bæredygtig akvakultur til lands og til vands

Linket til indlægget i Altinget findes her

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...