Der mangler fokus på bæredygtige fødevarer i havplanen

Marin akvakultur skal have en fremtrædende placering i den nye havplan. Der er behov for en ny retning, hvor marin akvakultur leverer flere sunde proteiner. EU har allerede leveret stærke værktøjer for en bæredygtig akvakultur, som Danmark bør tage i brug, skriver Dansk Akvakulturs direktør, Brian Thomsen, i dette debatindlæg til Altinget.

Dette indlæg er skrevet af Brian Thomsen, direktør, Dansk Akvakultur og bragt den 3. juni 2021 på Altinget.dk

Havplanen er en unik mulighed for at styrke produktionen af sunde og klimavenlige fødevarer i vand – såkaldt akvakultur.

Den grønne omstilling af Danmarks fødevareproduktion hænger tæt sammen med en blå omstilling, for i havet kan vi producere både animalske og plantebaserede fødevarer med lavt klima- og miljøaftryk. Det budskab bakkes op af EU Kommissionens nye strategi for en bæredygtig blå økonomi.

I dag leverer havene kun 15 procent af vores indtag af proteiner, mens 85 procent kommer fra landjorden. Med en voksende befolkning og globale udfordringer som klimaforandringer, biodiversitetskrise og pres på ferskvandsressourcer, er det ikke en holdbar balance. Der er behov for en ny retning, hvor bæredygtigt marin akvakultur leverer flere sunde proteiner.

Flere sunde og bæredygtige fødevarer
Danmark har med sit store havareal en enorm styrkeposition og derfor skal marin akvakultur have en fremtrædende placering i den nye havplan.

Vi er i Danmark allerede langt fremme med produktionen og udviklingen af marin akvakultur, men med havplanen har vi en unik mulighed for at prioritere sunde, miljø- og klimavenlige blå fødevarer endnu højere.

Internationale eksperter peger samstemmende på havet som kilde til flere sunde og bæredygtige fødevarevarer. Et ekspertpanel nedsat af EU Kommissionen anbefaler således en fordobling af den akvatiske produktion af fødevarer.

Akvakultur leverer sunde fødevarer med et lavt miljø- og klimaaftryk og bidrager ydermere med arbejdspladser og økonomisk udvikling i landdistrikterne. EU Kommissionen fremhæver i strategien for blå økonomi, at sektoren kan bidrage til den europæiske grønne pagt, jord til bord strategien og en bæredygtig blå økonomi.

Havplan imødekommer ikke strategisk fokus på akvakultur
I EU Kommissionens nye strategiske retningslinjer for udvikling af bæredygtig akvakultur fremhæves det, at den fysiske planlægning af havet skal omfatte havbrug, herunder offshore havbrug.

Det flugter med den tidligere SR-regerings akvakulturstrategi fra 2015, der nød bred politisk opbakning. Kommissionen peger endvidere på, at der også bør udpeges særlige områder til opdræt af muslinger, tang og økologisk akvakultur.

I planlægningen bør der lægges særlig vægt på teknologier, som kan placeres på åbent hav eller med en lavere miljøpåvirkning. I kystnære områder eller i beskyttede områder, for eksempel Natura 2000-områder, skal der være fokus på akvakultur, der tilbyder miljøforbedringer, eksempelvis muslinger – der også er god klimamad.

Den foreliggende havplan imødekommer ikke EU’s strategiske fokus på akvakultur. Vi er glade for, at den tager højde for eksisterende akvakulturaktiviter, men den bør i højere grad bidrage til at udnytte Danmarks store potentiale som leverandør af bæredygtige og klimavenlige fødevarer fra havet. En sådan satsning vil skabe blå arbejdspladser og økonomisk udvikling.

EU har allerede leveret stærke værktøjer
Vi har på linje med EU Kommissionen fire konkrete ønsker til havplanen.

Der bør udpeges egnede områder til opdræt af muslinger i Natura 2000-områder for at forbedre havmiljøet generelt, flere områder til offshore havbrug, nye områder med mulighed for at kombinere forskellige aktiviteter på havet og udvikle synergier. Sidstnævnte kan for eksempel omfatte synergier mellem vindmølleparker og akvakulturanlæg og synergier mellem havbrug og opdræt af muslinger.

Udpegningen af egnede områder til akvakultur skal baseres på klare og gennemsigtige kriterier og værktøjer, herunder strategiske konsekvensanalyser, og der skal tages hensyn til andre interesser, for eksempel fiskeri, søfart, fritidsinteresser, natur og miljø. Udpegelsen skal suppleres med værktøjer, der overvåger og indsamler data om både akvakulturens og øvrige aktiviteters indvirkning på havmiljøet.

EU Kommissionen har allerede leveret stærke værktøjer gennem strategien for en bæredygtig blå økonomi og retningslinjerne for udvikling af bæredygtig akvakultur.

Dansk Akvakultur opfordrer til, at Danmark tager dem i brug.

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...