Der mangler fokus på bæredygtige fødevarer i havplanen

Marin akvakultur skal have en fremtrædende placering i den nye havplan. Der er behov for en ny retning, hvor marin akvakultur leverer flere sunde proteiner. EU har allerede leveret stærke værktøjer for en bæredygtig akvakultur, som Danmark bør tage i brug, skriver Dansk Akvakulturs direktør, Brian Thomsen, i dette debatindlæg til Altinget.

Dette indlæg er skrevet af Brian Thomsen, direktør, Dansk Akvakultur og bragt den 3. juni 2021 på Altinget.dk

Havplanen er en unik mulighed for at styrke produktionen af sunde og klimavenlige fødevarer i vand – såkaldt akvakultur.

Den grønne omstilling af Danmarks fødevareproduktion hænger tæt sammen med en blå omstilling, for i havet kan vi producere både animalske og plantebaserede fødevarer med lavt klima- og miljøaftryk. Det budskab bakkes op af EU Kommissionens nye strategi for en bæredygtig blå økonomi.

I dag leverer havene kun 15 procent af vores indtag af proteiner, mens 85 procent kommer fra landjorden. Med en voksende befolkning og globale udfordringer som klimaforandringer, biodiversitetskrise og pres på ferskvandsressourcer, er det ikke en holdbar balance. Der er behov for en ny retning, hvor bæredygtigt marin akvakultur leverer flere sunde proteiner.

Flere sunde og bæredygtige fødevarer
Danmark har med sit store havareal en enorm styrkeposition og derfor skal marin akvakultur have en fremtrædende placering i den nye havplan.

Vi er i Danmark allerede langt fremme med produktionen og udviklingen af marin akvakultur, men med havplanen har vi en unik mulighed for at prioritere sunde, miljø- og klimavenlige blå fødevarer endnu højere.

Internationale eksperter peger samstemmende på havet som kilde til flere sunde og bæredygtige fødevarevarer. Et ekspertpanel nedsat af EU Kommissionen anbefaler således en fordobling af den akvatiske produktion af fødevarer.

Akvakultur leverer sunde fødevarer med et lavt miljø- og klimaaftryk og bidrager ydermere med arbejdspladser og økonomisk udvikling i landdistrikterne. EU Kommissionen fremhæver i strategien for blå økonomi, at sektoren kan bidrage til den europæiske grønne pagt, jord til bord strategien og en bæredygtig blå økonomi.

Havplan imødekommer ikke strategisk fokus på akvakultur
I EU Kommissionens nye strategiske retningslinjer for udvikling af bæredygtig akvakultur fremhæves det, at den fysiske planlægning af havet skal omfatte havbrug, herunder offshore havbrug.

Det flugter med den tidligere SR-regerings akvakulturstrategi fra 2015, der nød bred politisk opbakning. Kommissionen peger endvidere på, at der også bør udpeges særlige områder til opdræt af muslinger, tang og økologisk akvakultur.

I planlægningen bør der lægges særlig vægt på teknologier, som kan placeres på åbent hav eller med en lavere miljøpåvirkning. I kystnære områder eller i beskyttede områder, for eksempel Natura 2000-områder, skal der være fokus på akvakultur, der tilbyder miljøforbedringer, eksempelvis muslinger – der også er god klimamad.

Den foreliggende havplan imødekommer ikke EU’s strategiske fokus på akvakultur. Vi er glade for, at den tager højde for eksisterende akvakulturaktiviter, men den bør i højere grad bidrage til at udnytte Danmarks store potentiale som leverandør af bæredygtige og klimavenlige fødevarer fra havet. En sådan satsning vil skabe blå arbejdspladser og økonomisk udvikling.

EU har allerede leveret stærke værktøjer
Vi har på linje med EU Kommissionen fire konkrete ønsker til havplanen.

Der bør udpeges egnede områder til opdræt af muslinger i Natura 2000-områder for at forbedre havmiljøet generelt, flere områder til offshore havbrug, nye områder med mulighed for at kombinere forskellige aktiviteter på havet og udvikle synergier. Sidstnævnte kan for eksempel omfatte synergier mellem vindmølleparker og akvakulturanlæg og synergier mellem havbrug og opdræt af muslinger.

Udpegningen af egnede områder til akvakultur skal baseres på klare og gennemsigtige kriterier og værktøjer, herunder strategiske konsekvensanalyser, og der skal tages hensyn til andre interesser, for eksempel fiskeri, søfart, fritidsinteresser, natur og miljø. Udpegelsen skal suppleres med værktøjer, der overvåger og indsamler data om både akvakulturens og øvrige aktiviteters indvirkning på havmiljøet.

EU Kommissionen har allerede leveret stærke værktøjer gennem strategien for en bæredygtig blå økonomi og retningslinjerne for udvikling af bæredygtig akvakultur.

Dansk Akvakultur opfordrer til, at Danmark tager dem i brug.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...