DN fordrejede miljøforhold og trusler for badevandet, da de hoppede i havet

Læs her formand Niels Dalsgaards leder, der blev bragt i Dansk Akvakulturs nyhedsbrev den 31. august 2021.

DN fordrejede miljøforhold og trusler for badevandet, da de hoppede i havet

Søndag den 22. august afholdt Danmarks Naturfredningsforening (DN) eventet ”Hop i havet”, hvor man opfordrede danskerne til at hoppe en tur i bølgen blå med henblik på at sætte fokus på havenes miljøtilstand.

Dansk Akvakultur er enige med DN om, at vi skal passe godt på vores havmiljø. DN er en vigtig interesseorganisation med politisk indflydelse, og derfor var det ærgerligt at opleve, at DN markedsførte sine grønne budskaber med usaglige angreb og mistænkeliggørelse af bl.a. havbrug og muslingeopdræt.

Miljøpåvirkningen fra havbrug er veldokumenteret
Akvakultur i Danmark er et meget transparent fødevareproducerende erhverv, når det kommer til miljøpåvirkning. Havbrug, ligesom landbaserede opdrætsanlæg, miljøovervåges, indberetter og kontrolleres for anvendelsen af foder, hjælpestoffer, hvor mange fisk der udsættes og høstes mm. Vi skal dertil overholde bl.a. vandrammedirektivet, havstrategidirektivet, VVM-direktivet, habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet, miljø- og naturbeskyttelsesloven, planloven m.fl. Det forpligter os til at arbejde miljørigtigt, lovligt og med hensyn til naturen.

De positive miljøeffekter ved muslingeopdræt er ligeledes veldokumenteret af flere danske universiteter, da muslinger forbedrer vandkvaliteten. Det er således forkert, når DN påstår, at muslingeopdræt forringer badevandskvaliteten. 

Dansk Akvakultur er enig med DN i, at der er brug for en ordentlig planlægning for de åbne havområder, herunder også placering af nye akvakulturanlæg. Den Socialdemokratiske regerings forslag til en kommende havplan har netop til formål at skabe en fælles ramme for de danske havområder og finde en balance mellem erhverv, natur, miljø, sejlads, turisme og akvakultur, herunder muslingeopdræt og havbrug. En havplan udarbejdet på et sagligt og videnskabeligt grundlag vil kunne mindske interessekonflikter i de pågældende vandområder og sikre beskyttelsen af fisk, fugle og resten af havnaturen.

Urenset spildevand er en reel miljøtrussel
I DN kan man glæde sig over, at der ikke var skybrud op til deres hop i havet-dag. For det skyldes hverken muslingeopdræt, havbrug eller trawlfiskeri, når et stort regnskyl i København og Nordsjælland med jævne mellemrum ledsages af et badeforbud.

De kommunale renseanlæg og kloaksystemer har store udfordringer med kloakoverløb.Her udledes milliarder af liter urenset spildevand direkte ud i havet, der har store konsekvenser for vandmiljøet. Vi taler om miljøfremmede stoffer, medicinrester, kemikalier, hormoner og colibakterier, som får Sundhedsstyrelsen til at advare mod, at kloakvand kommer i kontakt med hud, øjne og mund. Hvis det er sundhedsskadeligt for mennesker, hvordan mon det så påvirker muslinger, fisk, tangplanter og havets øvrige natur. Men som Fiskerforum opmærksomt påpegede, undlod DN at omtale dette, da de hoppede i havet.

DN er en anerkendt og respekteret organisation, og de gør et stort arbejde for miljøet. Derfor burde de bruge deres indflydelse konstruktivt og arbejde for at løse de reelle miljøproblemer i stedet for at fremme særinteresser og fremføre usaglige beskyldninger mod akvakultur og fiskeri.

Vi er altid klar til en god dialog og miljødebat med DN, men vi forventer, at det er baseret på fakta og gennemsigtighed. Det er nu engang sådan vores erhverv arbejder.

Som du kan læse i dette nyhedsbrev, er der flere aktuelle eksempler på fordrejninger og misinformation om akvakultur. I Dansk Akvakultur arbejdes der for en saglig og faktabaseret debat om akvakultur i Danmark, og derfor må vi insistere på at imødegå misinformation og usaglige påstande.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...