Havbrug til debat i Gilleleje

Mandag den 18. marts havde Alternativets Miljøordfører Christian Poll indkaldt til debat om havbrug i Gilleleje. Her var Dansk Akvakultur repræsenteret med både Bestyrelsesformand Niels Dalsgaard og Lars Birger Nielsen fra Bisserup Fisk.

Den seneste måned har der været en øget debat om havbrug i Gribskov Kommune. Det har desværre givet anledning til en række voldsomme beskyldninger mod havbrug og danske opdrætsfisk i det hele taget. Heldigvis blev der mandag den 18. marts lejlighed til at tage til genmæle, da Alternativet havde indbudt Dansk Akvakultur til at deltage i debatmøde om havbrug i Kattegat.

Arrangementet fandt sted på Gilleleje Bibliotek og var modereret af Alternativets miljøordfører Christian Poll, som indledte debatten med at opfordre både debatpanelet og tilhørerne til at have en nysgerrig tilgang til debatten.

Dansk Akvakultur var repræsenteret i panelet, hvor både bestyrelsesformand Niels Dalsgaard (Musholm) og Lars Birger Nielsen (Bisserup Fisk) var klar med oplæg om konventionelt og økologisk havbrug i Danmark. 

Påstande afvist
I sit oplæg lagde Niels Dalsgaard vægt på, at havbrug, med stor succes, kan sameksistere side om side med fiskeri, fritidsinteresser, turisme og erhverv, som det ses på flere mindre danske fiskerihavne. 

Samtidigt benyttede Niels Dalsgaard også lejligheden til at tilbagevise påstande fra de øvrige paneldeltagere Stiig Markager og Jens R. Holck (SF), der bl.a. havde påstået, at havbrugene kun tjener penge på at sælge rogn, og at der ligefrem er tale om underlødige fødevarer. Påstande, der kunne tilbagevises med henvisning til, at danske opdrætsfisk,  forarbejdes og leveres til flere forskellige markeder i hele Europa.. 

En deltager ville også vide mere om, hvor fisken ender efter opdrætsprocessen. Her fik Niels og Lars Birger lejlighed til at fortælle om, hvor bredt det danske akvakulturerhverv favner, da de danske regnbueørreder kan findes mange steder – lige fra fra køledisken i supermarkedet til som udsætningsfisk i til lystfiskere i put & take-søer og på de fine Københavnske restauranter, som særligt Lars Birger Nielsen har specialiseret sig i. 

Økologi i spil
Økologi kom også på dagsordenen, da Lars Birger Nielsen fik lejlighed til at fortælle om sit arbejde på Bisserup Fisk. Det gav lejlighed til en livlig debat med stor spørgelyst blandt deltagerne for at høre om forskellene på konventionelt og økologisk opdræt. 

Det blev også til flere drøftelser af, hvordan konventionelle og økologiske virksomheder kan understøtte hinanden. Her gav både Niels Dalsgaard og Lars Birger Nielsen flere praktiske eksempler påhvordan havbrugsvirksomheder kan samarbejde. F.eks. om arbejdsopgaver på havethvor Bisserup Fisk bl.a. har glæde af at kunne låne Musholms skibe og kraner til større opgaver. 

Kompenserende virkemidler med effekt?
Et tilbagevendende tema under debatten var kompenserende virkemidler, der som bekendt skal mindske miljøeffekten fra udledning af kvælstof. En effekt, der gentagende gange overdrives i debatten, da kvælstof fra danske havbrug, som kun udgør ca. 0,06 % af den naturlige kvælstoftransport i danske farvande. 

Debatten gav bl.a. anledning til spørgsmål om ikke tang kunne anvendes mere effektivt som kompenserende virkemiddel frem for muslinger. En diskussion, der må forventes at fortsætte i takt med, at ny forskning om effekten af både muslinger og tang som kompenserende virkemidler løbende vil komme til.

Konstruktiv tone gavner debatten
Fra Dansk Akvakulturs side vil vi gerne rette en stor tak til Alternativet og Christian Poll for invitationen og for at skabe en positiv ramme for en åben debat om havbrug i Kattegat. 

Vi håber at kunne deltage i flere arrangementer som dette, da en konstruktiv dialog kun vil gavne den videre debat om havbrug i Danmark.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...