Hvad sker der ved rømning af regnbueørreder fra opdrætsanlæg?

Et TV-indslag og artikel den 6. december 2022 på TV2 Nord samt et radioindslag på P4 Nordjylland den 7. december 2022 omtaler fundet af regnbueørreder i Sæby å. I den forbindelse bringes der påstande om, at regnbueørreden kan gøre stor skade på sårbare arter og regnbueørreden er invasiv. Dette er imidlertid misvisende påstande, som Dansk Akvakultur gerne vil korrigere.

Rømning (udslip) af regnbueørreder

Regnbueørreden er ikke naturligt hjemmehørende i Danmark, men den har været opdrættet i over 100 år. Regnbueørreder blev helt frem til 1980’erne opdrættet og udsat til lystfiskeri i naturen. (Københavns Universitet, 2016). I dag opdrættes og udsættes der primært atlantisk laks og havørreder for at styrke de vilde bestande og som grundlag for lystfiskeri. 

De fleste regnbueørreder fanges hurtigt eller går til grunde. Spredningen er begrænset, og tidligere undersøgelser viser, at opdrættede regnbueørreder ikke udgør en trussel for laks og havørreder i vandløbene.

Trods artens mere end 100 års tilstedeværelse i Danmark, er det ikke påvist, at regnbueørreder skader hjemmehørende ørreders gydning, og der er ikke kendskab til, at regnbueørreder påvirker økosystemer. Eksempelvis fandt man efter en større rømning i 2004 ved Storebælt, at denne ikke havde haft langtidseffekter på opgangen for havørreden (Screening for tidlig havørredopgang, 2005). Hvis regnbueørrederne æder fiskeæg i vandløbene, er det æg, der ikke er nedgravet i bunden, og sådanne æg går alligevel til grunde (Københavns Universitet, 2016).

Der er ikke registreret permanente vilde bestande af regnbueørreder. Det skyldes primært, at regnbueørreden yngler om foråret, mens de hjemmehørende ørreder yngler nogle måneder tidligere. Dermed taber regnbueørreden konkurrencen om ’plads’ i vandløbene og går til grunde (Miljøstyrelsen 2017).  

I Danmark bruges der ikke offentlige midler på at overvåge eller bekæmpe undslupne regnbueørreder, men undslupne fisk påfører de ramte anlæg økonomiske tab.  

Kilder:

Om regnbueørreder: Regnbueørreden lever både i salt- og ferskvand. Regnbueørreden kom til Danmark i 1894. Den er gennem tiden udsat mange steder, og det er den vigtigste art i put & take søer. Trods de mange millioner af fisk, der gennem tiden er endt i vores natur, er der ikke opstået permanente bestande. Miljøstyrelsen, 2017.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...