Kan man spise muslinger, der er opdrættet som marint virkemiddel?

Muslinger, der opdrættes som marint virkemiddel, får ind i mellem kritik for at være af så ringe en kvalitet, at de ikke kan spises. Fakta er dog, at kvaliteten af blåmuslingerne er akkurat lige så god, som enhver anden blåmusling.

Formålet med marine virkemidler er at forbedre den økologiske tilstand i hav- og fjordområder. Det gør muslingerne ved at filtrere alger (næringsstoffer) fra vandet, som desuden medfører, at vandet bliver mere klart (øget sigtdybde).

Når formålet er opsamling af næringsstoffer, herunder kvælstof og fosfor, vil man typisk fokusere høsten på den størst mulige biomasse i stedet for de enkelte muslingers størrelse. Derfor vil man ofte høste muslingerne ad flere omgange og før de har opnået traditionel konsumstørrelse. Derudover vil man høste alle de størrelser af muslinger, der forekommer på anlægget og man vil ikke kassere undermålere. De muslinger, som har opnået konsumstørrelse, vil kunne sorteres fra og afsættes ad de traditionelle kanaler, herunder restauranter og supermarkeder.

De muslinger, som ikke kan afsættes direkte til konsum, kan forarbejdes til muslingemel, som kan anvendes som proteinkilde og indgå som ingrediens i foder til fiskeopdræt og anden husdyrproduktion. Dette gør sig gældende i både den konventionelle og økologiske sektor, hvor det kan mindske behovet for importeret soja, fiskemel mm.

Skallerne fra de små muslinger kan også anvendes. Muslingeskaller er allerede velkendt i økologisk byggeri som kapillærbrydende lag under bygninger i stedet for de klimabelastende LECA-produkter. I stedet for udledning af CO2 ved fremstilling af LECA, indbygges der naturligt CO2 i muslingeskallerne (Kalk er CaCO3). Således tages der i stedet CO2 ud af kredsløbet og det bindes i klimavenligt byggeri.

Derfor er muslingeopdræt i en særklasse blandt de marine virkemidler, for det fjerner ikke blot næringssalte fra havmiljøet, men skaber en ny lokalt produceret proteinkilde og skallerne bidrager til økologisk byggeri. Dermed kan nogle af nutidens klima- og miljøbelastende komponenter erstattes.

Muslingeopdræt som marint virkemiddel er altså samtidigt et vigtigt tiltag i omstillingen til et mere klimaansvarligt samfund.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...