Landzonetilladelse blev påkrævet ved dambrugsudvidelse og – modernisering

Planklagenævnet har afgjort, at en udvidelse og modernisering af et dambrug krævede landzonetilladelse.

Ringkøbing-Skjern kommune udstedte en byggetilladelse til et lokalt dambrug, der ønskede at udvide og modernisere med to nye kanalanlæg, to biofiltre og en slamtank på et eksisterende dambrug, der allerede var indrettet med raceways. Kommunen havde i forbindelse med byggetilladelsen afgjort, at sagen ikke krævede en landzonetilladelse efter planloven. Afgørelsen blev påklaget til planklagenævnet, der den 28. oktober 2022 traf afgørelse om, at udvidelse og modernisering af dambruget kræver en landzonetilladelse.

Efter planlovens § 35 må der ikke uden landzonetilladelse foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændringer i anvendelse af bygninger og arealer mm. Der gælder dog efter planloven en række undtagelser herunder:

  • § 36, stk. 1, 3: Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af den pågældende landbrugsejendom, landbrugsbedrift, bortset fra husdyranlæg, eller skovbrugsejendom eller for udøvelse af fiskerierhvervet, jf. dog stk. 2., og
  • § 36, stk. 1. 4: Mindre byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af eksisterende dambrug på en landbrugsejendom

Planklagenævnet har i denne afgørelse lagt vægt på, at det er det traditionelle fiskeri, der ikke kræver landzonetilladelser og ikke dambrug, samt at de fleste dambrug vil falde uden om bestemmelsen om at indgå som led i en landbrugsejendoms jordbrugsmæssige udnyttelse pga. deres industrielle eller atypiske præg.

Desuden er der lagt vægt på, at der er tale om faste anlæg og konstruktioner samt anlæggenes størrelse og karakter, der efter nævnets vurdering medfører en påvirkning af oplevelsen af området, herunder de landskabelige hensyn, der skal varetages med landzonereglerne.

Nævnet finder desuden, at hverken de to kanalanlæg, de to biofiltre og slamtanken – hverken hver for sig eller samlet set – kan anses for at være et mindre byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for et eksisterende dambrug på en landbrugsejendom, og det ansøgte er derfor ikke omfattet af undtagelsen i § 36, stk. 1, nr. 4.

Ved vurderingen lægger nævnet vægt på de enkelte anlægs størrelse, herunder længde, bredde og højde og på, at anlæggene har en teknisk karakter, der betyder, at dambruget får et (øget) industrielt præg.  

Dansk Akvakultur ønsker at justere planloven, så akvakultur sidestilles med anden husdyrproduktion

Dansk Akvakultur har ved flere lejligheder, herunder som input til revision af planloven, samt ved foretræde for Indenrigs- og Boligudvalget 22. marts 2022, foreslået, at planloven blev justeret, så undtagelsen mht. driftsmæssige nødvendige byggeri for erhverv hjemmehørende i landzonen også kom til at omfatte akvakultur fremfor som nu landbrug, skovbrug og fiskeri.

Den nuværende planlov gør det vanskeligt at udvikle landbaseret akvakultur herunder:  

  • modernisere eksisterende dambrug til recirkuleringsteknologi
  • etablere nye anlæg ved eksisterende landbrugsejendomme

Dansk Akvakultur ønsker at landbaseret akvakultur undtages krav om landzonetilladelse, ligesom anden husdyrproduktion, skovbrug og fiskeri (§36, stk.1 nr. 3).

  • Planmæssigt adskiller anlæg til landbaseret fiskeopdræt sig ikke væsentligt fra anden husdyrproduktion
  • Ændringen vil ikke medføre øget påvirkning af miljø og natur
  • Meget store anlæg kan fortsat nødvendiggøre landzonetilladelse eller landzonelokalplan

Planklagenævnets afgørelse af 28. oktober 2022 tydeliggør de hindringer, som den nuværende planlov medfører for modernisering af landbaseret akvakultur.

Dansk Akvakultur opfordrer til, at planlovens § 36, stk. 1 nr. 3 justeres til (foreslået ændring markeret med grøn): 

  • Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af den pågældende landbrugsejendom, landbrugsbedrift, bortset fra husdyranlæg, fiskeopdræt eller skovbrugsejendom eller for udøvelse af fiskerierhvervet, jf. dog stk. 2., og

Planklagenævnets afgørelse kan læses i sin helhed her.

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...