Medicin

Medicin i akvakulturerhvervet

Som i al andet husdyrproduktion kan der også i akvakultur opstå behov for anvendelse af medicin og desinfektionsmidler. Her arbejder vi aktivt for at minimere forbruget.

I akvakulturen anvendes medicin konkret i forbindelse med eksempelvis bedøvelse, vaccination og behandling af bakterielle sygdomsudbrud hos fisk. Vanddesinfektionsmidler (også kaldet hjælpestoffer) anvendes i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af parasitter, bakterier, svampe og virus.

Opstår behovet for anvendelse af mediciner eller desinfektionsmidler på de enkelte opdrætsanlæg, skal brugen af disse godkendes af de danske miljømyndigheder. Det foregår ved, at det i de enkelte akvakulturbrugs miljøgodkendelser indarbejdes hvilke stoffer, der må anvendes og hvor meget, der i hvert enkelt behandlingsforløb, må udledes til miljøet. Tilladelsernes formål er dermed at sikre, at der ingen negative miljøeffekter er.

Anvendelsen af medicin kan kun ske efter dyrlæge-diagnose og efterfølgende receptudstedelse. I forbindelse med medicin-anvendelsen pålægges de behandlede dyr altid en tilbageholdelsestid. Dvs. et  mindste tidsrum fra behandlingen er tilendebragt og indtil fiskene kan slagtes. Dette sikrer, at der til den endelige forbruger, aldrig markedsføres fiskeprodukter, der indeholder rester af mediciner, ud over de af EU fastsatte grænseværdier.

Dansk Akvakultur har en strategi om at nedbringe forbruget af antibiotika. Dette er primært for at undgå potentielle resistensproblemer. Heldigvis findes der i øjeblikket ikke udbredte bakterielle zoonoser hos danske opdrætsfisk. Dette har helt afgørende betydning for at sikre optimal fødevaresikkerhed. Læs mere om brugen af antibiotika: Tryk her