Ny opkøbsordning for dambrug åben fra 1. marts til 1. maj 2022

Miljøstyrelsen har 1. marts åbnet endnu en opkøbsordning for dambrug, der er åben indtil 1. maj 2022. Der er i år afsat 7,5 millioner til ordningen.

Kommunerne kan med ordningen søge om tilskud til opkøb af retten til opstemning og indvinding af vand i forbindelse med frivillige aftaler om ophør af dambrugsdrift. Formålet er at nedbringe tilførslen af næringsstoffer til søer og kystvande og fjernelse af fysiske spærringer i vandløb. Ved indgåelse af en frivillig aftale bortfalder endvidere dambrugets fodertildeling og retten til indvinding af vand fra vandløbet/grundvand, ligesom udledning af næringsstoffer fra dambrugets produktion bringes til ophør.

Kriterier for tilskud:

  1. Dambruget skal være lavteknologisk, hvor fiskene opdrættes i damme og hvor vandet primært indvindes fra vandløb eller kildevæld.
  2. Dambruget skal være i drift på tidspunktet for ansøgning om tilskud til ophør med drift af dambruget.
  3. Dambrugets foderforbrug i ansøgningsåret og de to foregående år skal udgøre mindst 50 % af det tilladelige foderforbrug for dambruget.
  4. Det ansøgte beløb skal være omkostningseffektivt. Et ansøgt beløb, baseret på højst 15 kr./kg tilladeligt foderforbrug, anses som omkostningseffektivt.
  5. Ansøgningen skal være vedlagt et udkast til aftale mellem kommunen og dambrugets ejer om ophør af dambrugsdrift, herunder afståelse af retten til opstemning af vandløbet og indvinding af vand.

Miljøstyrelsen kan meddele afslag, hvis ét eller flere kriterier ikke er overholdt. Dette kan dog fraviges i særlige tilfælde, efter en individuel konkret vurdering. Miljøstyrelsen kan tillige meddele afslag, hvis styrelsen vurderer, at indsatsbehovet for fosforreduktion i den pågældende sø eller kvælstofreduktion i det pågældende delvandopland/hovedopland er opfyldt.

Du kan læse mere om opkøbsordningen og finde ansøgningsskema her.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...