Ny opkøbsordning for dambrug åben fra 1. marts til 1. maj 2022

Miljøstyrelsen har 1. marts åbnet endnu en opkøbsordning for dambrug, der er åben indtil 1. maj 2022. Der er i år afsat 7,5 millioner til ordningen.

Kommunerne kan med ordningen søge om tilskud til opkøb af retten til opstemning og indvinding af vand i forbindelse med frivillige aftaler om ophør af dambrugsdrift. Formålet er at nedbringe tilførslen af næringsstoffer til søer og kystvande og fjernelse af fysiske spærringer i vandløb. Ved indgåelse af en frivillig aftale bortfalder endvidere dambrugets fodertildeling og retten til indvinding af vand fra vandløbet/grundvand, ligesom udledning af næringsstoffer fra dambrugets produktion bringes til ophør.

Kriterier for tilskud:

  1. Dambruget skal være lavteknologisk, hvor fiskene opdrættes i damme og hvor vandet primært indvindes fra vandløb eller kildevæld.
  2. Dambruget skal være i drift på tidspunktet for ansøgning om tilskud til ophør med drift af dambruget.
  3. Dambrugets foderforbrug i ansøgningsåret og de to foregående år skal udgøre mindst 50 % af det tilladelige foderforbrug for dambruget.
  4. Det ansøgte beløb skal være omkostningseffektivt. Et ansøgt beløb, baseret på højst 15 kr./kg tilladeligt foderforbrug, anses som omkostningseffektivt.
  5. Ansøgningen skal være vedlagt et udkast til aftale mellem kommunen og dambrugets ejer om ophør af dambrugsdrift, herunder afståelse af retten til opstemning af vandløbet og indvinding af vand.

Miljøstyrelsen kan meddele afslag, hvis ét eller flere kriterier ikke er overholdt. Dette kan dog fraviges i særlige tilfælde, efter en individuel konkret vurdering. Miljøstyrelsen kan tillige meddele afslag, hvis styrelsen vurderer, at indsatsbehovet for fosforreduktion i den pågældende sø eller kvælstofreduktion i det pågældende delvandopland/hovedopland er opfyldt.

Du kan læse mere om opkøbsordningen og finde ansøgningsskema her.

Læs andre nyheder

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...

Danske opdrætsfisk ligger under PFAS-grænseværdier

25. januar 2023 Opdateret den 16.02.23 med fiskemelets oprindelse. DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til...

René Christensen vil udrydde gamle myter om opdrætsfisk

Som ny direktør i Dansk Akvakultur vil tidligere Folketingsmedlem René Christensen skaffe flere stemmer til Akvakulturen. Af Verdens bedste fødevarer Det tidligere folketingsmedlem René Christensen har kun lige sat sig til rette i direktørstolen hos...

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...