Ny opkøbsordning for dambrug åben fra 1. marts til 1. maj 2022

Miljøstyrelsen har 1. marts åbnet endnu en opkøbsordning for dambrug, der er åben indtil 1. maj 2022. Der er i år afsat 7,5 millioner til ordningen.

Kommunerne kan med ordningen søge om tilskud til opkøb af retten til opstemning og indvinding af vand i forbindelse med frivillige aftaler om ophør af dambrugsdrift. Formålet er at nedbringe tilførslen af næringsstoffer til søer og kystvande og fjernelse af fysiske spærringer i vandløb. Ved indgåelse af en frivillig aftale bortfalder endvidere dambrugets fodertildeling og retten til indvinding af vand fra vandløbet/grundvand, ligesom udledning af næringsstoffer fra dambrugets produktion bringes til ophør.

Kriterier for tilskud:

  1. Dambruget skal være lavteknologisk, hvor fiskene opdrættes i damme og hvor vandet primært indvindes fra vandløb eller kildevæld.
  2. Dambruget skal være i drift på tidspunktet for ansøgning om tilskud til ophør med drift af dambruget.
  3. Dambrugets foderforbrug i ansøgningsåret og de to foregående år skal udgøre mindst 50 % af det tilladelige foderforbrug for dambruget.
  4. Det ansøgte beløb skal være omkostningseffektivt. Et ansøgt beløb, baseret på højst 15 kr./kg tilladeligt foderforbrug, anses som omkostningseffektivt.
  5. Ansøgningen skal være vedlagt et udkast til aftale mellem kommunen og dambrugets ejer om ophør af dambrugsdrift, herunder afståelse af retten til opstemning af vandløbet og indvinding af vand.

Miljøstyrelsen kan meddele afslag, hvis ét eller flere kriterier ikke er overholdt. Dette kan dog fraviges i særlige tilfælde, efter en individuel konkret vurdering. Miljøstyrelsen kan tillige meddele afslag, hvis styrelsen vurderer, at indsatsbehovet for fosforreduktion i den pågældende sø eller kvælstofreduktion i det pågældende delvandopland/hovedopland er opfyldt.

Du kan læse mere om opkøbsordningen og finde ansøgningsskema her.

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...