Pressemeddelelse fra Aquahouse A/S den 3. december 2021.

Kendt renseteknik fra spildevandsbranchen har vist sig effektiv til fjernelse af kvælstof i landbaserede saltvands akvakulturanlæg – Danish Salmon A/S, som producerer laks i landbaserede akvakultur anlæg, har netop vist, at aktiv slam processen er ideel til fjernelse af nitrat fra overskydende produktionsvand i Hirtshals

Et netop afsluttet MUDP pilot projekt med deltagelse af Danish Salmon A/S, CM Aqua ApS. og Aquahouse A/S har vist, at aktiv slam processen er væsentligt nemmere og mere effektiv til at fjerne kvælstof fra overskudsvand udledt fra fuldt recirkulerede akvakultur anlæg end eksisterende benyttede renseteknologier (biofiltre). Processen, som er ny for saltvands akvakulturanlæg , udnytter desuden kulstofindholdet i eksisterende slam udledt fra fiskeproduktionen, hvorved dette spildprodukt bliver et centralt element til fjernelse af kvælstoffet i produktionsvand, som udledes til recipient.

Danish Salmon A/S har I et pilotskala aktiv slam anlæg kørt test over en 2-årig periode – i denne periode har aktiv slamanlægget vist sig at være stabilt og mindre ressourcekrævende end biofiltre som jævnligt skal skylles. Projektets største overraskelse er dog, at overskydende produktionsslam kan tilsættes direkte i aktiv slamtanken og bidrage som kulstof til processen. I projektet blev det vist, at 35 % af kulstofbehovet til denitrifikationsprocessen kan erstattes med produktionsslam – optimalt set vurderes det at op til 50% slam kan udnyttes. Afvandingen af slammet fra aktiv slamanlægget ser også ud til at blive nemmere da slammet får et mindre fedtindhold så afvandingsprocenten kan blive højere.

Knud Leth Nielsen fra Aquahouse A/S udtaler:
”Det ser ud til at man billigere vil kunne fjerne nitrat med denne metode – dermed åbnes der op for at man billigere at kunne øge produktionskapaciteten hvis ens kvælstofkvoter ellers bliver overskredet”.

Aktiv slam metoden er testet i saltvandsanlæg – og er således ikke i dette projekt dokumenteret for ferskvandsanlæg, men normalt vil aktiv slam processen ikke have problemer med ferskvand, da salt normalt hæmmer de biologiske processer.
Projektet er finansieret af de tre deltagende firmaer med tilskud fra Miljøministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) på 3,1 mill. kr.

Allerede inden projektet er endeligt afsluttet, er tre kommercielle projekter med brug af aktiv slamprocessen under opsejling i Danmark, og processen vurderes at have store salgsmuligheder i Norge, som er verdens største lakseeksportør. I takt med at miljøkravene til akvakulturerhvervet skærpes verden over vil især kvælstoffjernelse komme mere i fokus, og her vil aktiv slamprocessen være den mest oplagte renseproces at benytte.

Projektet er netop afsluttet og vil blive offentliggjort på Miljøministeriets hjemmeside for MUDP-programmet.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Aquahouse A/S
Knud Leth Nielsen
knud@aquahouse.dk
75 55 80 16