Nyt om vandområdeplaner

I de nuværende vandområdeplaner (2016-2021) har én af indsatserne for opnåelse af god økologisk tilstand været opkøb af dambrug, og syv dambrug har i 2020 fået tilsagn om mulighed for opkøb fra Miljøstyrelsen.

Effektuering af tilsagnet afventer endeligt accept fra de respektive dambrug, og dermed er det fortsat uvist, hvilke dambrug, der vil gøre brug af muligheden for opkøb.

Af de syv dambrug, der har fået tilsagn om mulighed for opkøb, er der ved tre dambrug en indsats i forhold til fjernelse af en vandløbsspærring, og ved alle dambrug en indsats for reduktion af næringsstoffer. Der forventes også en runde for opkøb af dambrug i de nuværende vandområdeplaner i 2021.

Vandområdeplanerne skal revideres hvert 6. år, og efter direktivet skal et udkast til 3. generations vandområdeplaner (2022-2027) sendes i høring senest den 22. dec. 2021. Miljø- og Fødevareministeriet har dog meldt ud, at der må forventes forsinkelser i høringen af de samlede vandområdeplaner.

Miljøstyrelsen har i foråret offentliggjort Basisanalysen, der beskriver tilstanden for vandkvaliteten i åer, søer, fjorde, langs kyster og grundvandet, og det estimeres hvad tilstanden forventes at være i 2027.

Basisanalysen eller tilstandsvurderingen for kystvande vil først blive offentliggjort sammen med udkast til 3. generations vandområdeplaner.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...