Nyt projekt sætter fokus på reduktion af fosforudledningen på landbaserede anlæg

Det nye projekt, som har fået navnet FosVind, sætter fokus på nye muligheder for reduktion af erhvervets fosforudledning ved hjælp af innovative produkter og teknologier. Projektets formål er dels at undersøge muligheden for at reducere fosforudledningen gennem udvikling af et miljøeffektivt foder til opdræt af ørreder og laks i landbaserede anlæg, dels udvikling af en ny renseteknologi med knust beton til fjernelse af opløst fosfor.

”Akvakulturen er kommet rigtig langt inden for reduktion af fosforudledninger, men der er stadig meget at tage fat på. Udvikling af miljøeffektivt foder og renseteknologi er et vigtigt led i dét arbejde,” siger projektleder fra DTU Aqua, Anne Johanne Tang Dalsgaard.

Mens partikulært fosfor fjernes effektivt vha. sedimentation, er fjernelsen af opløst fosfor mere problematisk. Tidligere forskning ved DTU Aqua har indikeret, at udskillelsen af fosfor kan reduceres væsentligt ved at reducere foderets fosforindhold samtidig med at fosforfordøjeligheden styrkes gennem tilsætning af enzymet phytase. Reduktionen i fosforudskillelsen og effekten på fiskenes performance vil blive undersøgt i laboratorieforsøg og under kommercielle forhold på Jedsted Mølle Dambrug.

Tidligere studier har vist, at knust beton er effektivt til at binde opløst fosfor fra dræn- og spildevand, og projektet vil undersøge, hvordan denne viden i kombination kan udvikles til yderligere at reducere udledningen fra primært traditionelle anlæg. Metoden vil blive testet i laboratorie og på et test set-up på Lundby Dambrug.

Projektets gennemføres med DTU Aqua som projekttager og med Anne Johanne Tang Dalsgaard som projektleder. Derudover deltager Snaptun Frysehus A/S, Lundby Fisk, BioMar og Dansk Akvakultur i projektet. Projektet, der er støttet med 4,8 millioner kroner af Den Europæiske Hav og Fiskerifond (EHFF), løber indtil 30. september 2023.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...