Opkøbsordning for dambrug 2021

Miljøstyrelsen har åbnet sidste runde af opkøbsordningen for dambrug, som løber fra d. 1. marts til d. 1. maj 2021. Ordningen er en del af de aftalte indsatser under Vandområdeplan 2, og der er i år afsat 8,1 mio. kr.

Gennem ordningen kan kommunerne søge tilskud til opkøb af retten til opstemning af vandløb og indvinding af vand i forbindelse med frivillige aftaler om ophør af dambrugsdrift.

Formålet med tilskudsordningen er at nedbringe tilførslen af næringsstoffer (fosfor og kvælstof) til søer og kystvande samt fjernelse af fysiske spærringer i vandløb.

Ved indgåelse af en frivillig aftale bortfalder dambrugets fodertildeling og retten til indvinding af vand fra vandløbet/grundvand, ligesom udledning af næringsstoffer fra dambrugets produktion bringes til ophør.

Du kan læse mere om ordningen her

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til ordningen, er du velkommen til at kontakte dambrugsformand Peter Holm på 2323 2220 eller mail lundbyfisk@lundbyfisk.dk eller chefkonsulent, Lisbeth Jess Plesner.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...