Projektrapport: Udvikling af dansk økologisk yngelopdræt (ØKO-yngel)

Projektet har understøttet etablering, omlægning, drift og optimering af sygdomsforebyggelse af de første danske fiskeopdrætsanlæg med produktion af økologisk øjenæg og fiskeyngel.

Dette er sket med henblik på at være på forkant med implementering af bestemmelsen herom i EU forordning for økologisk akvakultur
(EC no. 710/2009, artikel 25e) og herved at sikre produktion af økologisk yngel til økologisk fiskeproduktion i Danmark og/eller eksport med henblik på videreproduktion i udlandet.

I løbet af projektet er to avlsdambrug omlagt til økologisk produktion af øjenæg og yngel af regnbueørred og bækørred. Ved projektets afslutning er Danmark EU’s største producent af økologiske øjenæg og yngel af de to ørredarter, med mulighed for eksport af disse produkter.