STIKVACC

STIKVACC – Minimering af antibiotikaforbrug i akvakultur gennem stikvaccinering af små fisk.

Projektets formål:
At udvikle og afprøve en vaccinations-maskine, som rentabelt kan stikvaccinere mindre regnbueørreder mod fiskesygdommen rødmundsyge. Målet er gennem sådan stikvaccination at reducere eller helt eliminere brugen af antibiotika på de deltagende produktionsdambrug. Samtidig forventes ERM stikvaccinationen at medføre at dødeligheden halveres, at man opnår bedre foderkonvertering (mindst 10 %) og afkorter produktionscyklus. Effekten vil på erhvervsniveau være mindre brug af antibiotika (mindst halvering), mindske udledning af miljøfremmede stoffer, mindske udledningen af N/P med 10 % pr kg slagtet fisk, forbedre fiskevelfærd, arbejdsmiljø, general optimering af produktionen samt styrke dansk akvakulturerhvervs image.

Projektet er gennemført i årene 2011-2016 og har været støttet  gennem det daværende NaturErhvervstyrelsens støtteordning GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram).

Slutrapport kan downloades herunder. 

I forbindelse med rapporten er der lavet et lille notat, der beskriver stikvaccineringseffekten hos fiskeopdrætsvirksomheden AquaPri. Tryk her