Rapporter

Hav-Tek

Bilag: Arbejdspakke 2: Foderudvikling med henblik på reduceret fosforudledning. Læs mere. Bilag: Opsamling af fækalier. Læs mere.

læs mere

RecirkVet

Veterinærmæssig optimering af recirkulerede ørredopdrætssystemer med fokus på anlægsdesign og vandkvalitet Link til rapporten Link til veterinær check-liste ved projektering

læs mere

LANOZO

Lancering af ozon på ferskvandsdambrug Faglig rapport om proteinskimmere og ozon anvendelse i ferskvandsdambrug Link til rapport

læs mere

ØKOAKVA – Økologiske akvakulturprodukter til foodservice

Rapportering af projekt ”ØKOAKVA – Økologiske akvakulturprodukter til foodservice”(Projektperioden: 02.01.2017 – 19.12.2019)Projektets formål har primært været at fremme et økonomisk bæredygtigt marked for økologiske akvakulturprodukter til foodservice i ind- og...

læs mere

Optimering af indretning og drift af plantelaguner på dambrug

Projektet bidrager med ny viden om indretning og drift af plantelaguner på modeldambrug. Resultaterne viser, at det vil være muligt at øge kvælstoffjernelse over plantelaguner, og at det kan bidrage til øget produktion og bedre lønsomhed.Det vurderes, at resultaterne...

læs mere

End-of-Pipe rensning på dambrug

Det er i projektet undersøgt, i hvilket omfang det er muligt at øge fjernelsen af kvælstof på dambrug, der er udbygget med biofilter. Der er fokus på at undersøge effekten af træflisfiltre, og der er gennemført en mindre vurdering af muligheder for brug af...

læs mere

ASC-certificering af RAS-anlæg

Projektets formål er at, fremme markeds- og afsætningsforholdene for akvakulturprodukter fra primært RAS anlæg samt øvrige anlæg gennem udvikling af ASC-certificering.Gennem projektet er mulighederne for at blive ASC-certificeret videreudbygget, og i dag er ca. 22...

læs mere

Hudforandringer hos regnbueørred i danske fiskeopdræt

I efteråret 2015 ansøgtes Henriksens Fond om støtte til undersøgelser af hudforandringer hos regnbueørreder i danske dambrug. Støtten blev bevilliget i to omgange og undersøgelserne blev udført i 2016-2018.Baggrunden for ansøgningen var en stadig stigende forekomst af...

læs mere

VETLØSNING

Vetløsnings-projektet er gennemført i et samarbejde mellem Dansk Akvakultur, DTU Aqua, DTU Vet og KU SUND med hjælp fra praktiserende fiskedyrlæger, Aquapri og flere ørred- og skaldyrsopdrættere.Projektet adresserer tre særskilte veterinære problemstillinger i dansk...

læs mere

STIKVACC

STIKVACC - Minimering af antibiotikaforbrug i akvakultur gennem stikvaccinering af små fisk.Projektets formål:At udvikle og afprøve en vaccinations-maskine, som rentabelt kan stikvaccinere mindre regnbueørreder mod fiskesygdommen rødmundsyge. Målet er gennem sådan...

læs mere

TARGETFISH – Autovaccine-forsøg (YDS) på dansk dambrug

TARGETFISHAutovaccine-forsøg (YDS) på dansk dambrugEU-projektet TARGETFISH arbejder med nye vacciner og vaccinationsmetoder inden for europæisk fiskeopdræt. I projektet har Stirling Universitet i Skotland påvist at bakterien, Flavobacterium psychrophilum, der...

læs mere

Offshore Akvakultur

Udvikling af teknologi til Offshore havbrugsproduktion   Udvikling og test af opdrætsringe og tekniske komponenter, samt undersøgelse af eventuelle fysiologiske, helbredsmæssige, veterinære og produktionsrelaterede konsekvenser af fisk der neddykkes eller opdrættes på...

læs mere