Rapporter

Optimeret arbejdsmiljø på dambrug

Projektet har tilvejebragt ny viden om arbejdsmiljø på dambrug. Der er udarbejdet en helt ny dambrugsmålrettet vejledning, og der er gennem praktiske forsøg på udvalgte dambrug vist eksempler på, hvorledes forskellige pumpeløsninger kan bidrage til at optimere...

læs mere

Netværk for formalinudfasning

Projektets formål var:At øge viden om formalin-substitution.Gennem oprettelse af et netværk af aktører, der besidder såvel teoretisk som praktisk viden om udfasning af formalin på danske akvakulturbrugVed at gøre viden brugbar og mere tilgængelig for alle danske...

læs mere

KOMBI-Opdræt

Kombinationsopdræt af havbrugsfisk, tang og muslinger til foder og konsum Projektrapport for GUDP-projektet gennemført 2011 - 2015. KOMBI-Rapport-okt-2015-_-finalDownload

læs mere

Produktivitetsanalyse i dansk akvakultur

Analyse og vurdering af værditilvæksten per fuldtidsbeskæftiget i den danske akvakultursektor. Rasmus Nielsen og Brian Thomsen.Faglig rapport 2015-4 Slutrapport_produktivitet_270315_978-87-997876-3-0Download

læs mere

Platform for optimering af avlsfremgange i dansk akvakultur

Der er etableret et netværk for vidensbaseret avlsarbejde i dansk akvakultur. Netværket udgøres af Dansk Akvakultur, MBG Aarhus Universitet samt to virksomheder.Der er udarbejdet typeavlsplaner for havbrug, etableret basepopulation, optimeret avlsplaner og opbygget en...

læs mere

Afsætningsfremme: ASC

Projektet har muliggjort en fortsat profilering og synliggørelse af ASC certificerede fisk fra danske dambrug.Projektet understøtter tidligere tiltag for at fremme det nye ASC mærke for ørreder fra dambrug. Det primære formål er at kommunikere det nye mærke og at...

læs mere

Fiskesygdomskurser

Projektets mål var at etablere og afholde kurser for akvakulturbrugere om henholdsvis hjælpestoffer ogmedicinhåndtering. Dette blev gennemført og projektet har dermed medført, at der nu foreligger et opdateret kursustilbud, som også i de kommende år kan anvendes til...

læs mere

Optimal rotation i danske dambrug

Projektets formål er at undersøge og vurdere, om det er muligt at optimere produktionen i dambrug ved hjælp af en bio-økonomisk model.Valg af rotationstid har afgørende betydning for indtjeningen i dambrug.Ved rotationstid forstås fiskens størrelse og det tidspunkt,...

læs mere