Strategi: Akvakultur vil bidrage til den grønne omstilling af dansk fødevareproduktion

Dansk Akvakulturs strategi for 2021-2027 sætter kursen for akvakultursektorens udvikling i de kommende 6 år, og hvordan vi kan bidrage til fremtidens produktion af sunde og bæredygtige fødevarer.

Fremtidens fødevareproduktion kalder på bæredygtige løsninger.

Dansk Akvakultur ønsker, at klima, miljø, dyrevelfærd og biodiversitet får en større rolle. Akvakultursektoren er allerede langt fremme i den grønne omstilling, hvor vi producerer sunde, klimavenlige fødevarer med hensyntagen til miljø og natur – og samtidigt bidrager med eksport, arbejdspladser og erhvervsudvikling i landdistrikterne. Men vi kan og vil mere:

10 strategiske mål for Dansk Akvakultur 2021-2027

1. 100.000 tons fisk og skaldyr
Danmark skal producere ca. 100.000 tons fisk og skaldyr til den danske fiskeindustri, og dermed udgøre et vigtigt supplement til fiskeri på de vilde fiskebestande.

2. Fordobling af økologisk produktion (12.000 tons økologisk)
Den økologiske akvakulturproduktion skal fordobles til 12.000 tons, hvilket blandt andet indebærer en revurdering af dambrugsbekendtgørelsen, så de økologiske dambrug kan miljøgodkendes indenfor de eksisterende rammer for miljøpåvirkning og vandområdeplaner.

3. Investeringer i akvakultursektoren
Der skal investeres ca. 2 mia. kr. i nye og eksisterende opdrætsanlæg på land og på havet.

4. Styrke uddannelsen af medarbejdere, særligt indenfor RAS-anlæg
Nye teknologier kræver ny viden, og derfor skal uddannelsesmulighederne styrkes, så medarbejdere er kvalificeret til at drive fremtidens anlæg.

5. Optimere teknologier
Der skal forskes i rentable teknologier, der reducerer udledning af næringsstoffer, herunder gennem optimering af anlæg, foder, avl og genetik.

6. Styrke biodiversiteten på land og på havet
Det er allerede veldokumenteret at muslingeopdræt fremmer biodiversiteten under anlæggene, og vækst i marin akvakultur kan frigøre og aflaste land- og ferskvandsressourcer til gavn for biodiversiteten. Det foreslås, at der etableres en ’havbrugsfond’ med økonomiske bidrag fra havbrug til opkøb af bl.a. lavbundsjord eller arealer med særlig naturværdi til fremme af biodiversitet, natur og miljø.

7. Fremme cirkulær økonomi
Gennem en optimeret anvendelse af fiskegødning samt øvrige biprodukter fra akvakulturen skal der sikres en bedre forvaltning af akvakultursektorens ressourcer samtidig med, at virksomhederne får nye økonomiske muligheder.

8. Medvirke til 70 % CO2-reduktion inden 2030 og sænke kvælstoftilførslen til vandplansområder
Den danske akvakultursektor vil bidrage til at indfri Danmarks klimamål om en reduktion af udledningen af drivhusgasser på 70% inden 2030, samt medvirke til at reducere tilførslen af kvælstof til vandplansområder yderligere (efter N- indfasning).

9. 5.000 arbejdspladser i landdistrikterne og øget eksport
Akvakultursektoren vil kunne bidrage med øget eksport og mere end 5.000 direkte og indirekte arbejdspladser i landdistrikterne.

10. En faglig og saglig dialog og debat om akvakultur
Offentligt kendskab og forståelse for akvakultur er en forudsætning for en positiv udvikling, og informationskampagner skal bidrage til at fremme en faktabaseret formidling om akvakultur.

Et bredt samarbejde om fremtidens fødevareproduktion
Vi har alle et ansvar for en grøn og bæredygtig omstilling, og der er behov for et bredt samarbejde, som involverer virksomheder, politikere, myndigheder, organisationer, forskere og forbrugere for at skabe de rigtige rammer og løsninger.

Dansk Akvakultur har netop præsenteret strategien for miljøminister Lea Wermelin og ser frem til at præsentere og drøfte strategien med fødevareminister Rasmus Prehn – og fortsætte den positive dialog om udviklingen i akvakultursektoren. 

Hermed præsenteres Dansk Akvakulturs strategi for en stærk og mangfoldig sektor, der understøtter EU’s og Danmarks ambitioner for vækst og innovation i akvakultur.

LÆS STRATEGIEN HER.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...