Strategiske retningslinjer for EU’s akvakultur 2021-2030

EU Kommissionen har netop offentliggjort de strategiske retningslinjer for EU’s akvakultur 2021-2030, som bidrager med en række anbefalinger til en mere bæredygtig og konkurrencedygtig EU-akvakultursektor.

Den europæiske grønne pagt er EU’s nye vækststrategi og har til formål at stimulere økonomien og skabe arbejdspladser og samtidig fremskynde den grønne omstilling på en omkostningseffektiv måde.

I forlængelse af denne har EU Kommissionen netop udsendt deres strategiske retningslinjer for EU’s akvakultur 2021-2030, som har til formål at give EU-medlemsstaterne og alle relevante interessenter en fælles vision for den videre udvikling af akvakultur i EU på en måde, der bidrager til den europæiske grønne pagt.

De strategiske retningslinjer har navnlig til formål at bidrage til opbygningen af en akvakultursektor i EU, der er konkurrencedygtig og modstandsdygtig, sikrer forsyningen af nærende og sunde fødevarer, mindsker EU’s afhængighed af import af fisk og skaldyr, skaber økonomiske muligheder og arbejdspladser og bliver en global reference for bæredygtighed.

Retningslinjerne skal desuden bidrage til, at EU’s forbrugere kan træffe informerede valg af bæredygtige akvakulturprodukter og sikre lige konkurrencevilkår for akvakulturprodukter, der markedsføres i EU. Disse retningslinjer bør også være retningsgivende for anvendelsen af de mange instrumenter og midler, der er til rådighed til at støtte EU’s akvakultur, og for at støtte gennemførelsen af gældende EU-lovgivning, skriver EU Kommissionen.

Det er dog nødvendigt at tage fat på de forskellige udfordringer og muligheder i EU’s akvakultursektor for at nå denne vision samt følgende mål:

  1. Opbygning af modstandsdygtighed og konkurrenceevne
  2. Deltagelse i den grønne omstilling
  3. Sikring af social accept og forbrugeroplysning
  4. Øget viden og innovation.

Konkrete løsninger for udvikling af bæredygtig akvakultur 
De nye strategiske retningslinjer anbefaler konkret, at den fysiske planlægning af havet skal omfatte havbrug, herunder offshore, og der skal udpeges særlige områder til opdræt af muslinger, tang og økologisk akvakultur. I planlægningen bør der lægges særlig vægt på teknologier, som kan placeres på åbent hav eller med en lavere miljøpåvirkning. I kystnære områder eller i beskyttede områder, fx Natura 2000-områder, skal der være fokus på akvakultur, der tilbyder miljøforbedringer eller økosystemtjenester, fx muslinger.    

Den fysiske planlægning bør baseres på udpegning af egnede områder til akvakultur med afsæt i en kortlægning af eksisterende og potentielle akvakulturområder. Planlægningen skal fremme  synergier med andre aktiviteter – fx kombineret udvikling af akvakultur og vindmølleparker.

Udpegningen af egnede områder til akvakultur skal baseres på klare og gennemsigtige kriterier og værktøjer, herunder strategiske konsekvensanalyser og potentielle synergier og samtidig tage hensyn til andre interesser, fx fiskeri, søfart, fritidsinteresser, natur og miljø. Udpegelsen skal suppleres med værktøjer, der overvåger og indsamler data om både akvakulturens og øvrige aktiviteters indvirkning på havmiljøet.  

Dansk Akvakultur ser positivt på de strategiske retningslinjer og opfordrer til, at de også bringes videre i en dansk kontekst. Et tæt samspil mellem EU og medlemslandene er en forudsætning for at nå i mål med EU Kommissionens visioner for akvakultursektoren. 

Læs de strategiske retningslinjer for EU’s akvakultur 2021-30 her.

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...