Strategiske retningslinjer for EU’s akvakultur 2021-2030

EU Kommissionen har netop offentliggjort de strategiske retningslinjer for EU’s akvakultur 2021-2030, som bidrager med en række anbefalinger til en mere bæredygtig og konkurrencedygtig EU-akvakultursektor.

Den europæiske grønne pagt er EU’s nye vækststrategi og har til formål at stimulere økonomien og skabe arbejdspladser og samtidig fremskynde den grønne omstilling på en omkostningseffektiv måde.

I forlængelse af denne har EU Kommissionen netop udsendt deres strategiske retningslinjer for EU’s akvakultur 2021-2030, som har til formål at give EU-medlemsstaterne og alle relevante interessenter en fælles vision for den videre udvikling af akvakultur i EU på en måde, der bidrager til den europæiske grønne pagt.

De strategiske retningslinjer har navnlig til formål at bidrage til opbygningen af en akvakultursektor i EU, der er konkurrencedygtig og modstandsdygtig, sikrer forsyningen af nærende og sunde fødevarer, mindsker EU’s afhængighed af import af fisk og skaldyr, skaber økonomiske muligheder og arbejdspladser og bliver en global reference for bæredygtighed.

Retningslinjerne skal desuden bidrage til, at EU’s forbrugere kan træffe informerede valg af bæredygtige akvakulturprodukter og sikre lige konkurrencevilkår for akvakulturprodukter, der markedsføres i EU. Disse retningslinjer bør også være retningsgivende for anvendelsen af de mange instrumenter og midler, der er til rådighed til at støtte EU’s akvakultur, og for at støtte gennemførelsen af gældende EU-lovgivning, skriver EU Kommissionen.

Det er dog nødvendigt at tage fat på de forskellige udfordringer og muligheder i EU’s akvakultursektor for at nå denne vision samt følgende mål:

  1. Opbygning af modstandsdygtighed og konkurrenceevne
  2. Deltagelse i den grønne omstilling
  3. Sikring af social accept og forbrugeroplysning
  4. Øget viden og innovation.

Konkrete løsninger for udvikling af bæredygtig akvakultur 
De nye strategiske retningslinjer anbefaler konkret, at den fysiske planlægning af havet skal omfatte havbrug, herunder offshore, og der skal udpeges særlige områder til opdræt af muslinger, tang og økologisk akvakultur. I planlægningen bør der lægges særlig vægt på teknologier, som kan placeres på åbent hav eller med en lavere miljøpåvirkning. I kystnære områder eller i beskyttede områder, fx Natura 2000-områder, skal der være fokus på akvakultur, der tilbyder miljøforbedringer eller økosystemtjenester, fx muslinger.    

Den fysiske planlægning bør baseres på udpegning af egnede områder til akvakultur med afsæt i en kortlægning af eksisterende og potentielle akvakulturområder. Planlægningen skal fremme  synergier med andre aktiviteter – fx kombineret udvikling af akvakultur og vindmølleparker.

Udpegningen af egnede områder til akvakultur skal baseres på klare og gennemsigtige kriterier og værktøjer, herunder strategiske konsekvensanalyser og potentielle synergier og samtidig tage hensyn til andre interesser, fx fiskeri, søfart, fritidsinteresser, natur og miljø. Udpegelsen skal suppleres med værktøjer, der overvåger og indsamler data om både akvakulturens og øvrige aktiviteters indvirkning på havmiljøet.  

Dansk Akvakultur ser positivt på de strategiske retningslinjer og opfordrer til, at de også bringes videre i en dansk kontekst. Et tæt samspil mellem EU og medlemslandene er en forudsætning for at nå i mål med EU Kommissionens visioner for akvakultursektoren. 

Læs de strategiske retningslinjer for EU’s akvakultur 2021-30 her.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...