Tænketanken Hav er klar med anbefalinger til Havplanen

Tænketanken Hav er klar med en stribe anbefalinger til de politiske forhandlinger om havplanen, som der blev taget hul på i slutningen af april måned. 

Tænketanken Hav har seks overordnede anbefalinger til Danmarks Havplan. I overskrifter har anbefalingerne følgende temaer. 

1: Politisk handling og finansiering
2: En økosystembaseret havplan
3: Stærkere fokus på naturbeskyttelse
4: Bæredygtig anvendelse af havet
5: Bedre sammenhæng mellem planlægning på land og hav
6: Naturbaserede løsninger og klima

De samlede anbefalinger kan findes her. Særligt anbefaling 4 om “bæredygtig anvendelse af havet” er relevant for akvakultur. Her nævnes havbrug og skaldyrsproduktion eksplicit:

Anbefaling vedrørende havbrug
I forhold til havbrug anbefales, at der ved zoner til havbrug stilles krav til forundersøgelser af de miljømæssige- og hydrologiske forhold for at sikre en økosystembaseret tilgang. Ved stillingtagen til havbrug bør der tages hensyn til de kumulerede effekter på tværs af alle presfaktorer i et givent område, så havområdets bæreevne ikke overskrides. Det kan undersøges, om havbrug i en økosystembaseret tilgang kan placeres i sameksistens med eksempelvis offshore anlæg.

Produktion af skaldyr i vandsøjlen
I forhold til produktion af skaldyr i vandsøjlen anbefales, at der ved zoner til skaldyrsproduktion i vandsøjlen stilles krav til forundersøgelser af de miljømæssige- og hydrologiske forhold for at sikre en økosystembaseret tilgang. Der bør også tages hensyn til forsat plads til rekreative aktiviteter ved udpegning af zoner. Mulighederne for sameksistens mellem produktion af skaldyr i vandsøjlen og andre aktiviteter, f.eks. havvind, bør undersøges og fremmes, hvor det er muligt.

Produktion af skaldyr i kulturbanker
Det anbefales, at havplanen tydeligt skelner mellem zoner til kulturbanker og zoner til produktion af skaldyr i vandsøjlen. Fordi høst ved skrab alt andet lige har en større påvirkning af havbunden, kan det derfor overvejes, om arealet til kulturbanker skal reduceres. Udpegningen af zoner til kulturbanker bør, som for alle andre aktiviteter, ske på et økosystembaseret grundlag, hvor der tages hensyn til de kumulerede presfaktorer fra alle aktiviteter i området. Sameksistens med andre aktiviteter bør undersøges, f.eks. visse former for rekreative aktiviteter og skibsfart.

Dansk Akvakultur er medlem af Tænketanken hav, der blev etableret i 2021. Formålet med tænketanken er at indsamle og bearbejde den eksisterende viden om havets udfordringer og pege på mulige løsninger til at forbedre miljøtilstanden.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...