Transportkursus, baggrund og lovgivning

Baggrund og lovgivning.

Dyrlæge Niels Henrik Henriksen, Dansk Akvakultur.

Regler ved transport af levende fisk.

EU vedtog i 2004 en Forordning, som generelt skal fremme velfærden under transport af dyr. Dette blev diskuteret intenst i både daværende Dansk Dambrugerforening og FEAP (Federation of European Aquaculture Producers), da man erfarede at fisk også var dækket. Problemstillingen opstod fordi forordningsteksten indledningsvis beskriver, at reglerne skal dække alle hvirveldyr. Vi præciserede over for både EU og de nationale myndigheder, at dette var uheldigt, da fisk jo er hvirveldyr, og at forordningen ikke er tilpasset de specielle transportforhold, som gør sig gældende under transport af fisk. Myndighederne var enige men konstaterede blot at ”løbet var kørt”. Efterfølgende udmeldte EU-Kommissionen i 2004 mundtligt at forordningen ikke vil dække fisk, hvilket dog ikke blev fulgt op da man skriftligt tog stilling i juli måned 2006.  Altså har vi en forordning, som også dækker transport af alle former for benfisk.

Hvor finder du reglerne?

Der er som nævnt tale om en EU forordning. Forordningsteksten er umiddelbar gældende lovgivning i hele EU. Fødevarestyrelsen har dog udstedt nogle supplerende bekendtgørelser, samt udarbejdet en Vejledning, som præciserer og tolker nogle af reglerne. Herudover findes der regler, der berører transport af fisk, i henholdsvis dyreværnsloven og i lovgivningen der regulerer fiskesygdomme.

Reglerne findes i:

Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter (Transportforordningen)

Europarådets “Recommendation concerning farmed fisk”

EU’s Welfare Platforms “Guidelines on Water Quality and Handling for the Welfare of Farmed Vertebrate Fish”

På Fødevarestyrelsens hjemmeside finder du en udførlig beskrivelse af og links til lovgivningen.

Betydning for transport af fisk.

Lovgivningen medfører, at der ved fisketransport skal overholdes en del generelle regler, som også gælder alle andre, som transporterer hvirveldyr i forbindelse med økonomisk virksomhed (erhvervsmæssigt opdræt, transport til slagt, ved salg osv.). Reglerne gælder både ved transport af akvakulturfisk og prydfisk. I forordningen er der stillet en lang række yderligere krav omkring skibstransport, kompetence beviser, logbøger og navigationssystemer. Disse forhold vedrører ikke transport af fisk, og reglerne er derfor ikke beskrevet yderligere.

Transport af egne fisk i egen bil op til 50 km.

Der skal overholdes følgende simple forhold:

Det er forbudt at transportere dyr eller lade dem transportere under sådanne forhold, at de kan komme til skade eller blive påført unødig lidelse.

a)   forud for transporten skal alle fornødne foranstaltninger være truffet for at gøre transporttiden så kort som mulig og for at sikre, at dyrenes behov opfyldes under transporten

b)   dyrene skal være egnede til den planlagte transport

c)   transportmidlerne skal være udformet og indrettet samt vedligeholdes og anvendes på en sådan måde, at dyrene ikke kommer til skade eller påføres lidelser, og sådan at dyrenes sikkerhed tilgodeses

d)   på- og aflæsningsfaciliteterne skal være udformet og indrettet samt vedligeholdes og anvendes på en sådan måde, at dyrene ikke kommer til skade eller påføres lidelser, og sådan at dyrenes sikkerhed tilgodeses

e)   de personer, der håndterer dyrene, skal være uddannet eller kvalificeret til dette og udføre deres arbejde uden anvendelse af vold eller andre metoder, der kan påføre dyrene unødig frygt, skader eller lidelser

f)    transporten skal gennemføres til bestemmelsesstedet uden forsinkelser, og dyrenes velbefindende skal løbende kontrolleres og sikres

g)   dyrene skal råde over et gulvareal og en ståhøjde, som er passende i forhold til deres størrelse og den planlagte transport

h)   dyrene skal med passende mellemrum tilbydes vand, foder og hvile af en kvalitet og i mængder, som er passende for deres art og størrelse.

Transport af fisk der ikke er ens egne eller i fremmed mands køretøj eller egne fisk i eget køretøj mellem 50 – 65 km

Her skal man ud over de førnævnte simple forhold overholde en række generelle regler og altid medbringe transport dokument:

Generelle regler:

Transportforordningens bilag 1 angiver en lang række forhold. Mange af disse vedrører ikke (eller giver ingen mening for) fisketransport. Der er i følgende henvisning forsøgt kun at gengive forhold, som kan have betydning for transport af fisk:

Uddrag af BILAG I til EU-Forordningen.

EGNETHED TIL TRANSPORT

 1. Ingen dyr må transporteres, medmindre de er egnede til den påtænkte transport, og alle dyr skal transporteres under sådanne forhold, at de ikke kommer til skade eller påføres unødig lidelse.
 2. Tilskadekomne dyr og dyr, som har fysiologiske skavanker eller undergår en patologisk proces, betragtes som ikke-egnede til transport, især hvis der er tale om

a)      dyr, som er ude af stand til at bevæge sig ved egen kraft uden smerter eller at gå uden støtte

b)      dyr med et alvorligt åbent sår eller en prolaps

 1. Syge eller tilskadekomne dyr kan dog betragtes som egnede til transport, såfremt de

a)      er lettere tilskadekomne eller syge og ikke vil blive påført yderligere lidelser som følge af transporten; i tvivlstilfældeskal der anmodes om veterinærrådgivning

b)      transporteres med henblik på anvendelsen af direktiv 86/609/EØF (1), hvis sygdommen eller skaden er et led i gennemførelsen af et forskningsprogram

c)      transporteres under veterinærtilsyn med henblik på eller efter dyrlægebehandling eller -diagnose; sådan transport kan dog kun tillades, hvis de pågældende dyr ikke påføres unødige lidelser eller udsættes for forkert behandling

 1. Dyr, der bliver syge eller kommer til skade under transport, skal adskilles fra de andre dyr og ydes førstehjælp så hurtigt som muligt. De skal underkastes passende dyrlægebehandling og om nødvendigt nødslagtes eller aflives, uden at de påføres unødige lidelser.
 2. Der må ikke anvendes beroligende midler til dyr, der skal transporteres, medmindre det er strengt nødvendigt for at sikre dyrenes velfærd, og da kun under dyrlægekontrol.

TRANSPORTMIDLER

1. Bestemmelser for alle transportmidler

1.1. Transportmidler og containere samt disses udstyr skal være udformet og indrettet samt vedligeholdes og anvendes på en sådan måde, at

a)      dyrene ikke kommer til skade eller påføres lidelser, og sådan at dyrenes sikkerhed tilgodeses

b)      dyrene ydes beskyttelse mod barske vejrforhold, ekstreme temperaturer og ugunstige klimatiske forandringer

c)      de nemt kan rengøres og desinficeres

d)     dyrene forhindres i at undslippe eller falde ud, og de skal kunne modstå bevægelsesrelaterede stresspåvirkninger

e)      dyrene under transporten er sikret en luftkvalitet og -mængde, som er passende for deres art

f)       der er adgang til dyrene, så det er muligt at tilse og passe dem

1.4. Skillevægge skal være tilstrækkeligt solide til at modstå presset fra dyrenes vægt. Alt udstyr skal kunne betjenes hurtigt og nemt.

1.6 Hvis transport af dyr med skib, fly eller godsvogn skal vare i over tre timer, skal der være adgang til remedier, der er velegnede til aflivning af den pågældende dyreart, for ledsageren eller en anden person om bord, som har de fornødne færdigheder til at udføre dette arbejde humant og effektivt, jf. dog EF-regler og nationale regler om besætningers og passagerers sikkerhed.

2. Supplerende bestemmelser for vej- eller jernbanetransport

2.1. Køretøjer, som dyr transporteres i, skal være mærket tydeligt og synligt med angivelse af, at det er levende dyr, der transporteres, undtagen når dyrene transporteres i containere, der er mærket i henhold til punkt 5.1.

2.2. Vejkøretøjer skal medføre egnet udstyr til pålæsning og aflæsning.

2.3. Ved sammenkobling af tog og under al anden kørsel med godsvogne skal alle foranstaltninger træffes for at undgå voldsomme stød i vogne, der indeholder dyr.

TRANSPORTPRAKSIS

1. Pålæsning, aflæsning og håndtering

1.1. Der skal tages behørigt hensyn til behovet hos visse kategorier af dyr, som for eksempel vilde dyr, for at vænne sig til transportmidlet, inden den planlagte transport indledes.

Faciliteter og procedurer

1.3. Pålæsnings- og aflæsningsfaciliteter, herunder gulve, skal være udformet og indrettet samt vedligeholdes og anvendes på en sådan måde, at

a) dyrene ikke kommer til skade eller påføres lidelser, deres ophidselse og ængstelse under flytningen begrænses mest muligt, og deres sikkerhed tilgodeses

b) de nemt kan rengøres og desinficeres.

1.5. Gods, der transporteres i samme transportmiddel som dyr, skal være anbragt på en sådan måde, at det ikke påfører dyrene skader, lidelser eller ængstelse.

1.6. Der skal sørges for en passende belysning under pålæsning og aflæsning.

Håndtering af dyr

1.8. Følgende er forbudt:

 1. at slå eller sparke dyr
 2. at udsætte særligt følsomme dele af deres krop for trykpåvirkning på en sådan måde, at de påføres unødig smerte eller lidelse
 3. at løfte eller trække dyrene ved hoved, ører, horn, ben, hale eller pels eller håndtere dem på en sådan måde, at de påføres unødig smerte eller lidelse
 4. at anvende pigkæppe eller andre spidse redskaber
 5. forsætligt at hindre fremfærden for dyr, som drives eller ledes gennem et område, hvor håndtering af dyr finder sted.

Adskillelse

1.12. Dyr skal holdes adskilt under håndtering og transport, når der er tale om følgende:

a) dyr af forskellige arter

b) dyr af markant forskellig størrelse eller alder

d) kønsmodne handyr og hundyr

f) dyr, som er fjendtlige over for hinanden

1.13. Punkt 1.12, litra a), b), c) og e), finder ikke anvendelse, hvis dyrene er opdrættet i kompatible grupper, hvis de er vant til at være sammen, hvis dyrene ville lide ved at være adskilt, eller hvis der er tale om hunner, der ledsages af unger, som er afhængige af deres mor.

Transportdokumenter.

Der skal i transportmidlet medbringes dokumenter, der indeholder følgende oplysninger:

a) dyrenes oprindelse og ejer

b) afgangssted

c) afgangsdato og -klokkeslæt

d) det planlagte bestemmelsessted

e) den planlagte transports forventede varighed.

Transportvirksomheden skal på anmodning forevise dokumenterne for den kompetente myndighed.

Forslag til simpelt transport dokument. LINK

Transport af fisk udover 65 km.

Her skal man, udover alle førnævnte krav, være autoriseret eller ansat i en autoriseret transportvirksomhed. Herudover er der som udgangspunkt krav om at chaufføren eller ansvarlig ledsager skal have gennemgået et uddannelseskursus.

Omkring uddannelse og autorisation er kravene som følger:

Alle (chauffører, medarbejdere, akvakulturbrugsejere osv.) der rent praktisk transporterer fiskene skal gennemgå et grunduddannelses kursus.

Bemærk dog  følgende: Såfremt man transporterer fisk i containere, som ikke er en del af transportkøretøjet, gælder der særlige regler. De fleste transporter af fisk i simple flamingokasser medfører således ikke længere krav om at have gennemgået grunduddannelseskursus. Ring til dyrlæge Niels Henrik Henriksen eller Fødevarestyrelsen hvis du er i tvivl.

Alle, der ønsker at transportere fisk ud over 65 km, skal være autoriseret og virksomheden bliver dermed automatisk også en transportvirksomhed.

Autorisering sker ved ansøgning hos Fødevarestyrelsen.

Til fisk kræves der ingen dokumentation ud over bevis for gennemført transport-kursus, samt simple driftsprocedurer..

Prisen for autorisation er for nuværende 6.922 kr. og gælder i 5 år.

Transport af fisk i over 8 timer (lange transporter).

Her skal man have en speciel autorisation til lange transporter og have et godkendt køretøj til lange transporter.

Autorisering sker ved ansøgning hos Fødevarestyrelsen.

Ved ansøgning om autorisation skal man have:

 • Gyldige uddannelsesbeviser for førere + ledsagere
 • Gyldige godkendelsescertifikater til transportmidlet
 • Driftsprocedurer
 • Oplysninger om, hvordan man kan spore køretøjerne
 • Beredskabsplaner i tilfælde af nødsituationer

Prisen er for nuværende 9.581 kr.

Køretøjet skal kontrolleres og godkendes på en godkendt synsvirksomhed.

Samlet kan kravene ses i følgende skema:

Transport af egne fisk i egen bil optil 50 km Transport af fisk optil 65 km Transport af fisk over 65 km op til 8 timer Transport af fisk over 8 timer (lange transporter)
Krav om overholdelse af nogle simple forhold

X

X

X

X

Krav om simpelt transportdokument

X

X

X

Krav om overholdelse af mere specielle forhold

X

X

X

Krav om Autorisation som transportvirksomhed

X

X

Krav om uddannelsesbevis til chauffør / ledsager

X

X

Krav om Autorisation til lange transporter

X

Godkendelse af vejtransportmiddel (certifikat)

X

Godkendelse af skibe til transport

Krav om kompetence-bevis

Krav om log

Krav om navigationsudstyr