Tredje generation af vandområdeplanerne er sendt i høring

Miljøministeriet sendte den 22. december 2021 et forslag til tredje generation af vandområdeplanerne (2021-2027) i offentlig høring indtil 22. juni 2022.

Vandrammedirektivet, som EU vedtog i 2000, har til formål at sikre, at alt vand opnår ”god tilstand”. Det er derfor, at Danmark ligesom de øvrige EU-lande skal udarbejde vandområdeplaner og tilhørende indsatsprogrammer.

Sikring af god økologisk tilstand i vandløb, søer, grundvand og kystvande er planlagt ved udgangen af 2015 dog med mulighed for fristforlængelse til 2027. Arbejdet med tredje generations vandområdeplaner er i Danmark forsinket et år, da planerne skulle have været vedtaget i 2021. Miljøministeriets forventning er, at vandområdeplanerne (2021-2027) vedtages december 2022.

I forslaget til vandområdeplaner (2021-2027) er medtaget en lang række indsatser for opnåelse af god tilstand i grundvand, vandløb, søer og kystvande, herunder en reduktion af cirka 13.000 tons kvælstof til kystvande fra landbrug, spildevand og andre punktkilder samt en række fysiske forbedringer.

Desuden er det planlagt, at vandområdeplanerne genbesøges i 2023/2024 jævnfør Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug fra oktober 2021. Her blev der blandt andet afsat 34 millioner kroner til udviklingsinitiativer for marine virkemidler, der som supplement til de landbaserede virkemidler, kan bidrage til hurtigere opnåelse af god økologisk tilstand i marine vandområder.

Indsatser for akvakultur
I udkastet er der afsat 45 millioner kroner til en forlængelse af den frivillige opkøbsordning af dambrug for reduktion af udledningen af kvælstof og fosfor samt til fjernelse af spærringer i vandløb. Der afsættes 7,5 millioner kroner per år. Miljøstyrelsens forventning er, at der kan opkøbes op til 30 dambrug af de tilbageværende cirka 165 dambrug.

Desuden er der medtaget en indsats til fjernelse af de tilbageværende prioriterede spærringer ved dambrug.

Fristforlængelse til opnåelse af god tilstand til efter 2027
Kystvande, hvor der forventes at være en forsinkelse fra tidspunktet for indsatsens gemmeførelse i planperioden til målet er opfyldt, er omfattet af en fristforlængelse til efter 2027 på grund af naturlige forhold.

Forbedringerne i vandområdernes tilstand, som følge af de planlagte indsatser, vil ofte først indtræffe en tid efter, at indsatsen er gennemført, hvilket skyldes træghed i de økologiske systemer i forhold til at indstille sig i en ny ligevægtstilstand. For eksempel er forudsætningen for at ålegræs kan udbredes til miljømålsdybden, at de grundlæggende fysiske og kemiske forhold (fx lysforhold) er genoprettet. Dernæst vil udbredelse af ålegræs ved naturlige spredningsmekanismer tage adskillige år. For 104 af 123 kystvande er opnåelse af god tilstand udsat på grund af naturgivne omstændigheder.

Høringsmaterialet med plandokumenter og bekendtgørelser kan ses på Miljøministeriets hjemmeside. Der kan indgives høringssvar via Miljøministeriets digitale høringsværktøj.

Dansk Akvakultur vil udarbejde høringssvar til udkastet. Du kan læse mere om vandområdeplanerne i dette faktaark udarbejdet af Miljøstyrelsen.

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...