Vedrørende udkast til Habitatvurdering af placeringstilladelser for havbrug i Horsens Fjord

Havbrugsvirksomhederne Snaptun Fisk Export A/S, Pedersen Line ApS og Pedersen Line II ApS modtog i januar 2022 fra Miljøstyrelsen udkast til habitatkonsekvensvurderinger i partshøring for As Vig havbrug, Borre I havbrug, Borre II havbrug, Hjarnø havbrug, og Hundshage havbrug i Horsens Fjord.

I forbindelse med partshøringen har Miljøstyrelsen anmodet om bemærkninger til udkastenes faktuelle forudsætninger.

Udkastene er udarbejdet af DHI og DTU Aqua for Miljøstyrelsen.

Alle udkast til habitatkonsekvensvurderinger viser, at fortsat drift og udledning af næringsstoffer fra havbrugene uden for enhver rimelig tvivl ikke vil påføre det nærmeste Natura 2000-område eller andre Natura 2000-områder skade. Dog viser vurderingerne, at det ikke kan udelukkes, at der ved fortsat drift af de enkelte havbrug i kumulation med de øvrige fire havbrug, kan ske skade på struktur og funktion af udpegede naturtyper i det nærliggende Natura 2000-område.

Der er på vegne af havbrugsvirksomhederne indsendt kommentarer til udkastene med faglig bistand fra NIVA i forhold til den miljøfaglige del og fra Kromann Reumert i forhold til den juridiske del. Her påpeges en række miljøfaglige fejl og mangler ved Miljøstyrelsens udkast, samt at udkastene ikke er i overensstemmelse med juraen på området. Udkastene bør derfor ikke danne grundlag for eller indgå i den videre sagsbehandling af havbrugenes placeringstilladelser.

Kromann Reumerts og NIVAs bemærkninger er på vegne af havbrugsvirksomhederne fremsendt den 6. juni 2022.

Nu afventer vi nyt i sagen fra Miljøstyrelsen.

Hent: Kromann Reumerts og NIVAs bemærkninger på vegne af havbrugsvirksomhederne.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...