Der er i dag 19  havbrug i Danmark, der oftest er placeret i områder med god vandgennemstrømning. Gennemstrømning bidrager til optimal tilførsel af iltrigt vand og fjernelse af udledte næringsstoffer og organisk materiale. I 2020 var kvælstofeffektiviteten i havbrug 42 kilo kvælstof udledt per ton fisk produceret, og fosforeffektiviteten var 3,55 kilo fosfor per ton fisk produceret.

Havbrugsproduktionen giver anledning til udledning af kvælstof, fosfor samt organisk materiale til havmiljøet. Der udledes uorganisk kvælstof og fosfor i opløst form til vandet (udskilt fra fiskene) og organisk kulstof, kvælstof og fosfor i bundet partikulær form til havbunden med fiskefækalier og eventuelt foderspild.  
 
Den mængde næringsstoffer, der udledes fra et havbrug, er afhængig af indholdet i foderet og foderkvotienten, der er forholdet mellem hvor meget foder der gives og fiskenes tilvækst. Der er gennem de seneste 30 år sket en væsentlig optimering mod mere miljøoptimalt fiskefoder, således at udledningen af næringsstoffer per kilo fisk produceret er reduceret væsentligt. Det er en udvikling, der stadigt foregår. 

Læs mere om foder her.
 
Danske havbrug er underlagt egenkontrol af deres påvirkning af det omgivende miljø. Type og omfang varierer afhængig af produktionens størrelse, de fysiske forhold i produktionsområdet samt sårbarheden af det omgivende miljø. På mange havbrug er der krav om at følge eventuel påvirkning af næringsstoffer på havbunden ved årlige analyser for organisk stof, næringsstoffer, kobber mm. 
 

Hvor meget kvælstof og fosfor udleder havbrugsfisk?

Miljøstyrelsen offentliggør en punktkilderapport for hvert år, hvor udledningen for havbrug og produktionen fremgår. I 2020[1] udledte havbrug i alt 322 ton kvælstof og producerede i alt 7.586 ton fisk. Den producerede mængde fisk er fratrukket mængden af udsatte fisk. Det skyldes, at fisken lever de første år af sit liv på landbaserede anlæg, hvorefter den udsættes. 

I 2020 var kvælstofeffektiviteten i havbrug 42 kilo kvælstof udledt per ton fisk produceret, og fosforeffektiviteten var 3,55 kilo fosfor per ton fisk produceret. I tabellen nedenfor fremgår værdier fra Punktkilderapport 2019 og 2020.

Havbrugenes faktiske udledninger sammenlignet med officielle vejledninger og anbefalinger

Havbrugenes udledninger af næringsstoffer og miljøeffektivitet kan analyseres på baggrund af data fra punktkilderapporterne. På den baggrund har Dansk Akvakultur beregnet en gennemsnitlig udledning for perioden 2011 til 2018 på 36,8 kilo kvælstof og 3,81 kilo fosfor per ton fisk produceret.  I Miljøministeriets havbrugsvejledning[2] er havbrugenes vejledende miljøeffektivitet maksimalt 47,5 kilo kvælstof per og maksimalt 6 kilo fosfor per ton produceret. Tilsvarende anbefaler HELCOM[3] en maksimal miljøeffektivitet på 60 kilo kvælstof per ton produceret fisk og 7 kilo per ton produceret fisk. Ingen danske havbrug har i perioden overskredet de anbefalede værdier. 

I tabellen nedenfor ses miljøeffektivitet samt vejledende max værdier. Her findes tilsvarende værdier for kvælstof- og fosforudledninger fra dambrug og andre landanlæg (Link skal indsættes)

Hvordan beregnes udledningerne?

Udledningen fra havbrug er en diffus udledning, der ikke kan måles, men må beregnes på baggrund af en massebalance baseret på fodermængde og -sammensætning, foderspild og produktion af fisk. 

DTU Aqua har udviklet en model, den såkaldte produktionsbidragsmodel, hvor man ud fra et konkret foder kan beregne hvor meget kvælstof og fosfor, der udledes[4].  

Udledningen fra havbrug beregnes hvert år, ud fra den anvendte mængde foder, og den producerede mængde fisk.

Nyttige links

Vidste du at?

Havbrug er opdræt af fisk på åbent hav. Et havbrug består af et eller flere åbne netbure, der er forankret i havbunden.

Havbrug

Find alt vores information om havbrug.

Vidste du, at over halvdelen af verdens fisk og skaldyrsforbrug fra akvakultur?

Akvakultur er den hurtigst voksende fødevareindustri i verden, og i dag kommer mere end halvdelen af den fisk og skaldyr vi spiser fra akvakultur.