RAS står for Recirculation Aquaculture Systems og dækker i princippet alle former for akvakulturanlæg med en væsentlig grad af genanvendelse af vand og anvendelse af vandrensning. RAS-anlæg kan både være ferskvands- og saltvandsanlæg.  
 
For at drive et RAS-anlæg anvendes en lang række renseforanstaltninger til dels rensning af vandet inden det tilføres produktionen, rensning af vandet inde i produktionen, og slutrensning når vandet forlader produktionen inden udledning til recipient eller renseanlæg.  

Indretningen af det enkelte anlæg er bl.a. afhængig af arten, der opdrættes, om det er et ferskvands- eller saltvandsanlæg, tilgængeligheden af anvendeligt vand, planforhold samt natur- og miljøforhold. 

De fleste RAS-anlæg udleder næringsstoffer samt eventuelt rester af medicin og hjælpestoffer. Anlæggenes renseforanstaltninger medfører dog, at udledningen per kilo produceret fisk er mindre end i anlæg uden rensning. 

I Danmark er der etableret intensive RAS-anlæg til opdræt af laks og kingfisk med indtag af saltvand, og til opdræt af sandart, regnbueørred og ål med indtag af ferskvand. 

Renseforanstaltninger i RAS anlæg 
Der kan være behov for at vandet inden indløb i produktionen behandles, og det kan f.eks. ske i sandfiltre, okkerrensningsanlæg, ozonanlæg og vha. UV. 

Renseforanstaltninger i anlægget kan være slamkegler eller sedimentationsområder for udtag af fækalier og foderrester, mikrosigter for fjernelse af svævende partikler eller biofilter. I et biofilter foregår den biologiske rensning, der primært har til formål at fjerne opløste stoffer som nogle kvælstofforbindelser, opløst organisk stof og mindre partikler. Derudover kan der være anlæg til afgasning af CO2 og protein-skimmere i et anlæg. 

Afløbsvandet fra produktionen kan behandles i et slambehandlingsanlæg, i plantelaguner, i træflisfiltre eller biofiltre. 
 

Definition på RAS-anlæg 
I de fleste publikationer relaterer RAS til mængden af tilført vand per kilo anvendt foder eller kilo produceret fisk. Dette er den mest almindelige måde at sammenligne RAS-anlæg på.  

Man taler ofte om RAS på forskellige niveauer. Eksempelvis skelner FAO’s på deres hjemmeside mellem Flow-through (gennemstrømningsanlæg eller traditionelt anlæg), RAS low level, RAS intensive og RAS superintensive. Andre taler om Semi RAS, Moderate RAS og Intensive RAS.  

Fælles er, at flow-through er defineret som anvendelse af ca. 30.000-50.000 liter vand per kilo fisk/foder. Herefter stiger graden af ”RAS” op til Intentiv/Super-intensiv hvor der bruges ned til 50-500 liter vand per kilo fisk/foder. 

Nyttige links

Vidste du at?

VHS (viral Hæmorrhagisk septikæmi). og IHN (infektiøs hæmatopoietisk nekrose) er alvorlige fiskesygdomme, som kan medføre høje dødeligheder og store økonomiske tab på fiskeopdræt.  VHS og IHN er anmeldepligtige både i DK og i EU.  

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om fiskesygdomme på  Fødevarestyrelsen hjemmeside og DTU Aquas hjemmeside.

Recirkuleringsanlæg

Find alt vores information om RAS-anlæg.

Vidste du, at over halvdelen af verdens fisk og skaldyrsforbrug fra akvakultur?

Havbrug er opdræt af fisk på åbent hav. Havopdrættede danske ørreder anvendes både til filet og til ørredrogn.