Fiskeproduktion giver anledning til udledning af kvælstof, fosfor samt organisk materiale til det omgivende miljø.  På landanlæg reduceres næringsstofudledningen ved forskellige renseforanstaltninger såsom slamfang, mikrosigter, biofiltre, plantelaguner, slambehandlingsanlæg, træflisfiltre mm. 

Miljøstyrelsen offentliggør en punktkilderapport for hvert år, hvor bl.a. udledningen for landbaserede anlæg fremgår. Udledningerne er opdelt i ferskvandsbaserede anlæg samt saltbandsbaserede anlæg. Da de ferskvandsbaserede anlæg ikke er opdelt yderligere i rapporten, repræsenterer data den samlede produktion i både dambrug of RAS-anlæg.
 
Udledningerne fra fiskeopdræt i landanlæg sker dels på fast form som fækalier og evt. foderspild, og dels på opløst form over gællerne. Hovedparten af kvælstofudledningen sker på opløst form, og hovedparten af fosforudledningen sker på fast form.  

Hvordan det enkelte anlæg er indrettet, er afhængig af en lang række faktorer, og anlæg går fra traditionelle anlæg ofte med en nicheproduktion med en mindre grad af recirkulering og enkelte renseforanstaltninger, til større anlæg med en høj recirkuleringsgrad og mange renseforanstaltninger.   

Udviklingen for ferskvandsbaserede landanlæg går mod færre og større anlæg med en højere grad af recirkulering. I 2020 var der 157 dambrug og i 1989 var over 500 dambrug. Samtidigt med lukningen er udledningen fra ferskvandsanlæg faldet fra ca. 2.200 tons kvælstof i 1989 til 557 tons i 2020[1].   

I 2020 udledte ferskvandsbaserede anlæg (dambrug og RAS-anlæg) i alt 557 tons kvælstof og producerede i alt 26.509 tons fisk[2]. I 2020 var miljøeffektiviteten for dambrug og ferskvands RAS-anlæg 20,8 kilo kvælstof udledt per tons fisk produceret, og 1,81 kilo fosfor per tons fisk produceret. 

Saltvandsbaserede landanlæg (RAS-anlæg) udledte i 2020 97 tons kvælstof og producerede i alt 5.237 tons fisk. I 2020 var miljøeffektiviteten for saltvandsdambrug 29,6 kilo kvælstof udledt per tons fisk produceret, og 2,1 kilo fosfor per tons fisk produceret. 

Nyttige links

Vidste du at?

På landbaserede akvakulturanlæg reduceres næringsstofudledningen ved forskellige renseforanstaltninger såsom slamfang, mikrosigter, biofiltre, plantelaguner, slambehandlingsanlæg, træflisfiltre mm. 

Recirkuleringsanlæg

Find alt vores information om RAS-anlæg.

Vidste du, at over halvdelen af verdens fisk og skaldyrsforbrug fra akvakultur?

Havbrug er opdræt af fisk på åbent hav. Havopdrættede danske ørreder anvendes både til filet og til ørredrogn.