Hvad er et skaldyrsopdræt?

I Danmark opdrættes der primært blåmuslinger (mytilus edulis), som er en naturligt hjemmehørende art i Danmark. Derudover opdrættes også østers.  Fælles for skaldyrsopdræt er, at skaldyrene opdrættes i stedet for at blive fisket.

Opdrættede blåmuslinger anvendes primært til fødevarer til mennesker, men kan også anvendes som ingrediens til f.eks. dyrefoder. Blåmuslinger kan på egnede lokaliteter bidrage til fjernelse af næringsstoffer fra havmiljøet, samt til forbedring af biodiversiteten. Således har blåmuslinger flere anvendelsesmuligheder, herunder naturgenopretning.

Hvordan fungerer et muslingeopdræt?

Blåmuslingerne opdrættes på liner, smartfarm-anlæg eller som bundkultur. Linemuslinger og smartfarm-muslinger baserer sig på muslingelarver, der i forvejen er til stede i området. Bundkultur kan være muslinger fra forskellige områder. Fælles er at muslingerne hverken skal fodres eller medicineres.

Opdræt af muslinger virker bedst i områder med næringsrigt vand med en naturlig bestand af muslinger. Muslingelarver fra nærliggende vandområder kan også lede til rekruttering i vandområder uden naturlige bestande. Muslingelarver sætter sig på udhængte materialer, hvor de lever af at filtrere vandet for naturlige mikroskopisk små planktonalger. Man hverken udsætter muslinger eller foder dem. Opdrætsmuslinger kan dog flyttes fra et område til et andet.

Årets gang på et opdrætsanlæg følger blåmuslingernes naturlige cyklus. Om foråret gyder de vilde muslinger. Æggene bliver befrugtet i vandet og bliver til muslingelarver, der i milliontal driver rundt i vandet i fjorde og kystnære områder. I maj-juni er larverne så store, at de kan sætte sig fast på alle ledige overflader og blive til egentlige små muslinger (også kaldet muslingespat). Dette udnytter opdrætteren til at “rekruttere” muslingerne ved at have et yngelfang klart.  

Muslingevækst er afhængig af en lang række naturlige parametre såsom vanddybde, temperatur, saltholdighed, fødekoncentration, strømforhold, prædation og rekruttering. 

Et opdrætsanlæg med langliner eller net (smartfarms) består som regel af en serie vandrette hovedliner, der er fæstnet i bunden med f.eks. skrueankre. Et opdrætsanlæg kan f.eks. være 250 gange 700 meter stort. Du kan læse mere om de forskellige opdrætsformer nedenfor.

Opdræt på langliner 

En serie af langliner, der er holdt oppe af en række bøjer i vandoverfladen, er enten påmonteret et yngelfang eller såkaldte strømper til videre opdræt.  Om foråret sætter muslingelarverne sig på et yngelfang, der ofte er et ca. 5 cm bredt nylonbændel placeret i kontinuerte loops af 2-3 m. Muslingelarverne vokser på yngelfanget til august/september, hvor de er omkring 15-25 mm. På dette tidspunkt høstes muslingerne og sorteres efter størrelse, hvorefter de lægges i lange tynde net kaldet ”strømper”. Strømperne placeres på langlinerne igen enten kontinuerte som guirlander eller som enkelt-strømper med en længde på 2-3 m. Herefter passer muslingerne sig selv til de er klar til høst efter cirka 10-18 måneder. Under høsten bliver strømperne trukket op på en arbejdsbåd og her bliver muslingerne taget af strømperne og fyldt i sække.  

Opdræt på net eller smartfarm-systemer

Muslinger kan alternativt opdrættes på en metode baseret på rør og net. Rørene erstatter langlinerne, og fra dem hænger net med en maskevidde på f.eks. 20 gange 20 cm. Hele processen foregår på nettene, det vil sige både yngelfang og videre opdræt.  

Til høsten bruges en specielt udviklet maskine, som kører hen over rørene. Systemet er oprindelig udviklet i Norge under navnet Smartfarm™ og har nogle fordele i ofte ikke at være så arbejdskrævende som langlineproduktion. Til gengæld kræver det betydelige investeringer i anlæg og maskiner. 

Bundkultur  
En anden metode til muslingeopdræt er at udlægge muslingeyngel på et specifikt areal på havbunden, der er reserveret til dette formål. Muslingeynglen kan enten være opsamlet ved lineopdræt eller på net-opdræt. Muslinger fra bundkultur bliver høstet fra havbunden.  

Opdræt af andre skaldyrsarter i Danmark
Der foregår i Danmark også opdræt af østers, primært den naturligt hjemmehørende Europæisk Fladøsters. Opdrætsmetoderne er her lidt anderledes. Ynglen kan f.eks. produceres på land (forsøg på Skaldyrscentret) og viderevækst foregår typisk i sække, som hænger i fjordområder.

Nyttige links

Vidste du at?

Både muslinger opdrættet med henblik på naturgenopretning og til konsum filtrerer alger fra vandet.

Skaldyrsopdræt

Find alt vores information om skaldyrsopdræt.

Vidste du, at over halvdelen af verdens fisk og skaldyrsforbrug fra akvakultur?

Havbrug er opdræt af fisk på åbent hav. Havopdrættede danske ørreder anvendes både til filet og til ørredrogn.