Høringer

14. september 2018: Bemærkning til høring om ændring af habitatbekendtgørelsen. hent

3. maj 2018: Bemærkning til høring over udkast til Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Skjern å systemet. hent 

23. april 2018: Bemærkning til høring af husdyrgødningsbekendtgørelsen vedr. udbríngning af fiskegødning hent

2. marts 2018: Bemærkning til høring af affald til jord bekendtgørelsen (slambekendtgørelsen) hent 

23. jan. 2018: Planloven, bemærkning til udkast til vejledning om landzoneplanlægning  hent

16. jan. 2018: Overimplementering. Input til screening  hent

12. jan. 2018: Vandløb. Bemærkning til bekt. vedr. kriterier for vandløbsrestaurering  hent

4. jan. 2018: bemærkning til ændring af miljøbeskyttelsesloven (Indfasning af kvælstof til akvakultur) hent

18. dec. 2018: Havstrategi II. Input hent