DANSK AKVAKULTUR HAR SOM EN DEL AF VORES STRATEGI FOR 2021 – 2027 ANMODET OM, AT DAMBRUGSBEKENDTGØRELSEN BLIVER JUSTERET SOM ANFØRT NEDENFOR.

Økologiske dambrug

Dansk Akvakultur støtter regeringens og EU Kommissionens ønsker om at fremme økologisk akvakultur. Men faktum er desværre, at produktionen af økologiske fisk i Danmark er faldet fra over 1.800 tons i 2015 til under 500 tons i 2019. Det skyldes blandt andet et misforhold mellem EU’s økologilovgivning og den danske regulering af dambrug. EU’s lovgivning forudsætter brug af ekstensive teknologier med bl.a. lave bestandstætheder, naturlige bundforhold i bassinerne, ingen brug af flydende ilt og lave recirkuleringsgrader. Det står i modsætning til dambrugsbekendtgørelsens krav om, at anlæg med over 100 tons foder skal overholde BAT-standardkravene i bilag 7. Det kræver ombygning til mere intensive recirkuleringsteknologier.

Vi ønsker:

  • At BAT-kravene til økologiske dambrug ændres, så alle økologiske dambrug uanset størrelse skal opfylde BAT-krav til anlæg med 25 tons foder.

Forslaget medfører ikke øgede udledninger af næringsstoffer og organisk materiale. Det kan sammenlignes med kravene til det landbaserede husdyrbrug, hvor økologer ikke pålægges BAT krav, der er uforenelige med de økologiske regler.

Krav om overgang til emissionsbaseret regulering

Dambrug med over 100 tons foder skal senest i 2026 overgå til emissionsbaseret regulering og overholde BAT-standardkrav. Det følger af en politisk aftale fra 2016, hvor ’store’ dambrug blev defineret som anlæg med over 100 tons foder. Problemet er, at der i dag ikke er balance mellem ’krav’ til indretning og ’krav’ til rentabilitet. Det vil således være teknisk muligt for disse anlæg at bygge om, men det vil ikke være en rentabel investering. Det skyldes stigende omkostninger til investeringer og ombygninger.

Vi ønsker:

  • At definitionen på ’store’ dambrug ændres til 200 tons.

Krav om måling af vand og krav til maksimalt vandindtag

For dambrug på foderregulering er der krav om, at vandføringen i alle vandindtag og vandafløb skal måles kontinuert med en nøjagtighed på + 5 %. Dansk Akvakultur har gentagne gange påpeget, at det ofte ikke er hverken teknisk eller økonomisk muligt at opfylde kravet, og at det i mange tilfælde er et unødvendigt og alt for vidtgående krav. Det gælder i særdeleshed for anlæg, hvor historikken viser meget stabile vandflow.

Vandindtaget til dambruget på foderregulering skal generelt begrænses til maksimalt 25 l/s per 10 tons foder. Vi er enige i, at det vil kunne overholdes i de fleste tilfælde, men der er flere sager, hvor det vil være både fornuftigt og muligt at indtage mere vand.

Vi ønsker:

  • At der indføres dispensationsmuligheder i dambrugsbekendtgørelsen, så kravene kan fraviges i de tilfælde, hvor lokale og individuelle forhold taler herfor.

Vidste du at?

Ifølge Danmarks Statistik var den samlede danske produktion i 2019 på ca. 64.000 tons med et bruttoudbytte på ca. 1,7 milliarder kroner. Hovedparten af produktionen eksporteres.

Kilde: Danmarks Statistik